หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยบ่มเพาะ ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้วยการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือผู้ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมจนสามารถพัฒนาแนวคิดสู่ต้นแบบหรือโครงการนำร่องได้ ผ่านกิจกรรมเครือข่าย การให้ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและการบ่มเพาะ โดยหวังว่าจะเกิดนวัตกรเพื่อสังคม และกิจการเพื่อสังคมที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคง

การดำเนินการที่ผ่านมา

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ 380 ราย มีผู้ผ่านการบ่มเพาะจนเกิดรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม 101 ราย สนช. ให้การสนับสนุน 19 โครงการ มูลค่า 22,682,070 บาท มีมูลค่าการลงทุน 119,457,596 บาท มีโครงการมุ่งเป้าแก้ไขปัญหาความยากจนและความเลื่อมล้ำใน 3 พื้นที่ได้แก่ ชุมชนแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุมชนจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และชุมชนเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

แผนการดำเนินงานปี 2563

ในปีงบประมาณ 2563 NIA จะแบ่งการดำเนินงานของหน่วยขับเคลื่อนเป็น 3 กลุ่มได้แก่

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม พัฒนาเชิงพื้นที่ – พัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาทางสังคมหรือตามความต้องการของชุมชนในพื้นที่ เพื่อนำผลงานดังกล่าวไปไปใช้แก้ปัญหาในพื้นที่

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม พัฒนาผู้ประกอบการสังคม – บ่มเพาะผู้ประกอบการ พัฒนาแนวคิดนวัตกรรมทางสังคม โดยหวังว่าจะเกิดนวัตกรเพื่อสังคม และกิจการเพื่อสังคมที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคง

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม พัฒนาเยาวชน – บ่มเพาะเยาวชนให้มีแนวคิดนวัตกรรมเพื่อสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม รวมถึงผลักดันให้เกิด social startup

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม 2563

ปัจจุบัน มีการดำเนินการจัดตั้งแล้วดังนี้

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม พัฒนาเชิงพื้นที่

มหาวิทยาลัยทักษิณ – หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
โทร 074 – 693 971 อีเมล clinictechnology.tsu@gmail.com

มหาวิทยาลัยพะเยา – หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2
โทร 054 – 466 666 ต่อ 3711 – 3714

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
โทร 045 – 433 456 อีเมล sirintip@ubu.ac.th

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ – หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
อีเมล likit@ksu.ac.th

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม พัฒนาผู้ประกอบการสังคม

มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร 038 – 102 288 – 90 อีเมล ascbuu@hotmail.com

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร 02 – 169 1017