“โครงการส่งเสริมนวัตกรรมช่างชุมชน”เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพช่างชุมชน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) โดย ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนานวัตกรรมช่างชุมชนผ่าน “โครงการส่งเสริมนวัตกรรมช่างชุมชน” โดยจะมีการจัดประกวดนวัตกรรมต่างๆ ของช่างชุมชน ผู้เข้าร่วมประกวดจะได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมภาครัฐ เอกชน รวมถึงวิศวกร นายช่างจาก ช.การช่าง เพื่อสนับสนุน เปิดโอกาสให้นวัตกรช่างชุมชนได้แสดงผลงาน พัฒนาศักยภาพด้านการคิดค้นนวัตกรรม สร้างเครือข่ายขยายองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์ ช่วยยกระดับการทำงานสู่การเป็น “นวัตกรช่างชุมชน” และต่อยอดขีดความสามารถของสิ่งประดิษฐ์อย่างรอบด้านจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญก่อนขยายผลสู่ระดับประเทศ เสริมความแข็งแกร่งให้กับชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศอย่างยั่งยืน ณ งาน INNOVATION THAILAND EXPO 2019 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ