NIA จับมือ ม.กาฬสินธุ์เปิดหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำอีสานตอนกลาง

NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จับมือม.กาฬสินธุ์เปิดหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit – SID) ประจำอีสานตอนกลาง พร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ หวังปั้นต้นแบบชุมชนนวัตกรรมที่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน

NIA ริเริ่มโครงการ “หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม หรือ SID” ขึ้น เพื่อเร่งการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นด้วยนวัตกรรม โดยจะดำเนินการหาความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของชุมชนในพื้นที่ และดำเนินการคัดเลือกวิสาหกิจเพื่อสังคมและผู้ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคม เข้ามาบ่มเพาะ มุ่งเสริมสมรรถนะ ยกระดับ และพัฒนา ขีดความสามารถด้วยการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ผลักดันให้เกิดผลงานนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบหรือโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ผ่านกิจกรรมของเครือข่าย และการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

สำหรับความร่วมมือกับม.กาฬสินธุ์ในครั้งนี้ ได้มีการสำรวจข้อมูลศักยภาพชุมชนเบื้องต้นด้วยการเก็บข้อมูลด้านต้นทุนทรัพยากรของชุมชน และความพร้อมของผู้นำและประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขและความต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งมีชุมชนเข้าร่วมโครงการ 4 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปท่าเรือภูสิงห์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักนามน วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว และ วิสาหกิจชุมชนตำบลหนองหัวช้าง โดยจะดำเนินการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ และสนับสนุนทุนเพื่อนำผลงานนวัตกรรมไปใช้แก้ไขปัญหาสังคมในพื้นที่ได้ต่อไป และในโอกาสนี้ ยังจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือการมองอนาคต เพื่อร่วมกันกำหนดโจทย์เชิงสังคมในพื้นที่ (Social Foresight) ที่นำไปสู่วางแผนนวัตกรรมด้านสังคมในพื้นที่