NIA ร่วมกับ UPITI ม.พะเยา จัดการประชุมประกาศทุน SID พื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี UPITI โดยกลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมประกาศทุนหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 (Social Innovation Driving unit : SID) วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ พื้นที่ UP-SPACE หรือพื้นที่สร้างสรรค์การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการประชุมประกาศทุนสำหรับชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม และนักวิจัย ที่จะทำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน รวมถึงเพื่อให้เกิดการสนับสนุนและขยายผลการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยในการประชุมดังกล่าวมีชุมชน และผู้ประกอบการได้นำเสนอประเด็นความต้องการ นวัตกรรมของพื้นที่ และจับคู่กับนักวิจัยในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมในเชิงสังคม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในขั้นตอนต่อไป