NIA ผลึกกำลังผลักดันนวัตกรรมเพื่อสังคมร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

NIA ผลึกกำลัง ผลักดันนวัตกรรมเพื่อสังคมร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยได้รับเกียรติจากนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมเปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit – SID) ประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ที่มุ่งแก้ปัญหาสังคมให้สามารถต่อยอดแนวความคิด พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และร่วมลงนามความบันทึกความเข้าใจการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงระหว่างจังหวัดพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการทำงานของการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมของ สนช. ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและนำนวัตกรรมเข้าไปยกระดับรายได้ของชุมชน และสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศไทย ความท้าทายและโอกาสของพื้นที่และสถาบันอุดมศึกษา และยังมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือการมองอนาคต เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) อีกด้วย