เปิดรับผลงานนวัตกรรม “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2563”

สนช. ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย และก่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริม และสนันสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผล ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้เข้าถึงปัญหาตามบริบทของพื้นที่นั้น ก่อให้เกิดเป็น “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2563” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ 63 โดยมีพื้นที่เป้าหมายและโจทย์ปัญหาจากพื้นที่ ดังนี้

ชุมชนแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

 1. เกษตร (ปลอดภัย) แปลงใหญ่แบบผสมผสาน
 2. การบริหารจัดการน้ำสำหรับการเกษตร
 3. เกษตรอัจฉริยะ เช่น ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
 4. นวัตกรรมตลาดสำหรับผลผลิตทางเกษตร
 5. นวัตกรรมด้านปศุสัตว์ เช่น สุกร

ชุมชนท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

 1. นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรม
 2. การบริหารจัดการน้ำ เช่น การจัดการน้ำสำหรับการปลูกไผ่
 3. นวัตกรรมตลาดสำหรับสินค้าชุมชน เช่น แคน โหวด พิณ
 4. นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 5. นวัตกรรมด้านปศุสัตว์ เช่น กระบือไทย

ชุมชนหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 1. นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรม
 2. การบริหารจัดการน้ำ เช่น การจัดการน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค
 3. นวัตกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ข้าวหอมอินทรีย์มะลิแดง จักสาน หม่อนไหม
 4. นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น สมุนไพร
 5. นวัตกรรมด้านปศุสัตว์ เช่น กระบือไทย

คุณสมบัติผู้ยื่นผลงานนนวัตกรรมเพื่อสังคม

 1. นิติบุคคล ได้แก่ บริษัท/หจก./วิสาหกิจเริ่มต้น/วิสาหกิจเพื่อสังคม/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/มูลนิธิ
 2. อาจารย์และนักวิจัย
 3. ผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้

ลงทะเบียนออนไลน์

ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียน