ประกาศผลแนวคิดที่ผ่านการคัดเลือก โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน 63

ข้อเสนอ concept idea ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ concept idea โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563 (City & Community Innovation Challenge 2020)

นวัตกรรมการจัดการขยะพลาสติก

 1. T63-02-024 โครงการฉนวน Polyurethane โฟมจากขยะขวด PET
 2. T63-02-046 โครงการปรับปรุงและสร้างระบบจัดการขยะพลาสติกเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel: RDF5)
 3. T63-02-052 โครงการ the zerowaste community
 4. T63-02-059 โครงการนวัตกรรมเครื่องให้บริการจัดเก็บรีไซเคิลเดย์
 5. T63-02-104 โครงการการใช้นวัตกรรมอัพไซคลิ่งสำหรับเพิ่มูลค่าพลาสติกเหลือใช้เป็นต้นทุนพลังงานและผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่
 6. T63-02-196 โครงการการบริหารจัดการขยะพลาสติก อย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตำบลนาราชควาย จังหวัดนครพนม
 7. T63-02-215 โครงการธนาคารขยะระบบอัตโนมัติ
 8. T63-02-229 โครงการขวดน้ำพลาสติกลดการระเหยในอ่างเก็บน้ำ
 9. T63-02-236 โครงการแพลทฟอร์มดิจิตอลเพื่อการรีไซเคิลพลาสติกผ่าน Smart Bin สำหรับชุมชน
 10. T63-02-242 โครงการการพัฒนายกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มจากขยะรีไซเคิลสร้างความเข้มแข็งชุมชน
 11. T63-02-262 โครงการการสร้างเครื่องต้นแบบเพื่อผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกในชุมชน เขตเทศบาลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 12. T63-02-267 โครงการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะพลาสติก
 13. T63-02-301 โครงการระบบคัดแยกขยะอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning และ IoT
 14. T63-02-304 โครงการการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกชุมชนคำนางรวย
 15. T63-02-311 โครงการนวัตกรรมต้นแบบระบบการคัดแยกขยะอัจฉริยะสำหรับชุมชนในเขตเทศบาลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 16. T63-02-328 โครงการผึ้งน้อยนักสู้กู้โลกกับขวดพลาสอิฐ
 17. T63-02-341 โครงการการสร้างกลไกการบริหารจัดการระบบจัดการขยะอัจฉริยะในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง
 18. T63-02-351 โครงการขยะพลาสติกหยุดวิกฤตโลกร้อน
 19. T63-02-418 โครงการพัฒนาที่เก็บขยะอัจฉริยะบนเรือโดยสารท่องเที่ยวทางทะเล
 20. T63-02-434 โครงการตู้รีฟันสำหรับคนเมือง
 21. T63-02-446 โครงการนวัตกรรมแผ่นหลังคาคอมโพสิทพลังงานแสงอาทิตย์ จากพลาสติกเหลือทิ้ง ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
 22. T63-02-452 โครงการผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ในการรีไซเคิลอย่างชาญฉลาด
 23. T63-02-454 โครงการการพัฒนาระบบการจัดการขยะพลาสติกด้วยวิธีการฟั่นเชือก
 24. T63-02-482 โครงการนวัตกรรมการจัดการขยะพลาสติกชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านขุนสมุทรจีนเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างในเชิงพาณิชย์
 25. T63-02-485 โครงการไม้ค้ำยันจากขยะพลาสติกสำหรับไม้ป่าชายเลน
 26. T63-02-491 โครงการการวางแผนในการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการขยะพลาสติก ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
 27. T63-02-502 โครงการการคัดแยกและยกคุณภาพขยะพลาสติกจากขยะรวมด้วยระบบไบโอดรายเทคโนโลยี
 28. T63-02-504 โครงการการผลิตอิฐบล็อกผสมเม็ดขยะพลาสติก
 29. T63-02-520 โครงการแพลตฟอร์มการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม
 30. T63-02-527 โครงการการสร้างเม็ดพลาสสติกชีวภาพจากขยะพลาสติกและขยะทางการเกษตร
 31. T63-02-549 โครงการนวัตกรรมการคัดแยกขยะพลาสติกอัตโนมัติ
 32. T63-02-557 โครงการการบริหารจัดการขยะถุงน้ำยาล้างไตเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 33. T63-02-568 โครงการเครื่องรับซื้อขยะรีไซเคิลอัฉริยะ
 34. T63-02-570 โครงการการจัดการขยะพลาสติกเชิงนวัตกรรมเพื่อสังคมแบบมีส่วนร่วมของตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
 35. T63-02-589 โครงการการเสริมพลังนวัตกรรมทางสังคม การบริหารกำกับ และการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อการเป็นชุมชนไร้ขยะของหมู่บ้านหัวกุญแจ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 36. T63-02-616 โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ประเภทเกมกระดาน ผสานเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อการเรียนรู้การจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน
 37. T63-02-642 โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตหลอดราโพ
 38. T63-02-652 โครงการตลาดสดต้นแบบในการจัดการขยะเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

นวัตกรรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 1. T63-02-007 โครงการระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับอ่าวบางตะบูนโดยใช้วิธีการมีส่วนร่วม
 2. T63-02-043 โครงการนวัตกรรมการจัดการน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 3. T63-02-182 โครงการนวัตปะการังเพื่อการพัฒนาและการฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการัง
 4. T63-02-197 โครงการตลาดนัดชุมชน
 5. T63-02-209 โครงการระบบช่วยตัดสินใจชิงเผาเพื่อลดไฟป่า
 6. T63-02-233 โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมศึกษาในสวนสาธารณะ
 7. T63-02-235 โครงการการวิจัยพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลแพลตฟอร์มเพื่อรองรับธุรกิจการนำวัสดุจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประโยชน์ผ่านกลไกเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
 8. T63-02-246 โครงการนวัตกรรมการดักจับฝุ่นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากข้อพิพาทอันเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองต้นเปา
 9. T63-02-254 โครงการวาริน smart city  สานพลังถนนปลอดภัย   ด้วยเทคโนโลยี AI
 10. T63-02-268 โครงการการสร้างเครื่องมือและกลไกในการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางอิเล็คทรอนิกส์ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดเชียงใหม่
 11. T63-02-271 โครงการการนำเทคโนโลยีในการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และองค์กรอาชญากรรมมาปรับใช้ในการส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีบทบาทในการป้องกันปราบปรามการลักลอบเผาป่าในเขตจังหวัดเชียงใหม่
 12. T63-02-272 โครงการค้นหาบุคคลสูญหายยุค 4.0
 13. T63-02-274 โครงการการบริหารจัดการขยะครบวงจร
 14. T63-02-275 โครงการ สุคิริน e-EcoFarm โมเดล ต้นแบบนวัตกรรมแปลงผักอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 15. T63-02-281 โครงการนวัตกรรมและบริการอัจฉริยะสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
 16. T63-02-289 โครงการรถปรับสภาพอากาศเคลื่อนที่บรรเทาภัยพิบัติ สร้างลมเย็น ฆ่าเชื้อโรค กระจายข่าวสาร บริการชุมชน
 17. T63-02-293 โครงการนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียแนวตั้งแบบกระจายศูนย์
 18. T63-02-294 โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัยในชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพทางอากาศ
 19. T63-02-307 โครงการคลองน้ำใสสะอาดชุมชนคำนางรวยน่าอยู่
 20. T63-02-316 โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนอัจฉริยะสู่ยุคดิจิทัลของเทศบาลทับมา
 21. T63-02-323 โครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรการใช้ประโยชน์ที่ดินภาครัฐข้ามหน่วยงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 22. T63-02-340 โครงการระบบตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์
 23. T63-02-353 โครงการการใช้เทคโนโลยี แผนผังภูมินิเวศ เพื่อสร้างนวัตกรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมือง ในการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
 24. T63-02-362 โครงการล้อมคอกปาบึก นวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติด้านต้นไม้ใหญ่
 25. T63-02-369 โครงการโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรวบรวมข้อมูลและรายงานปัญหาเมืองโดยประชาชนเทศบาลเมืองชุมพร
 26. T63-02-384 โครงการการพัฒนานวัตกรรมชุมชนต้นแบบของเศษต้นจากเพื่อเป็นแหล่งเรียนและสร้างมูลค่าในชุมชนตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 27. T63-02-396 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบผลิตเชื้อเพลิงแท่งอัดเม็ดเคลื่อนที่ เพื่อแก้ปัญหาใบไม้ส่วนเกินและการเข้าถึงไฟฟ้าในพื้นที่อุทยาน
 28. T63-02-405 โครงการการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งชุมชนโดยพัฒนาขยะเปลือกหอยเป็นผลิตภัณฑ์ปูนขาว
 29. T63-02-411 โครงการตลาดท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
 30. T63-02-412 โครงการ การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ในการการจำลองภาพสามมิติและภาพจำลองเหตุเกิดอุทุกภัยในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการวางแผนบริหารจัดการทั้งก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังจากการเกิดภัยพิบัติ
 31. T63-02-417 โครงการการบริหารจัดการท้องถิ่นบนฐานข้อมูล SQUARE: กรณีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 32. T63-02-419 โครงการระบบบริหารจัดการสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 33. T63-02-420 โครงการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบ Responsive เพื่อการมีส่วนร่วมทาง การเมืองของประชาชนในพื้นที่นำร่อง
 34. T63-02-424 โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลและการสืบค้น (Maesuk PGIS Portal) เพื่อการพัฒนาระบบเกษตรบนที่สูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 35. T63-02-451 โครงการนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการแจ้งเหตุการณ์การเผาในบริบทไฟป่าหมอกควัน ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย กรณีจังหวัดเชียงราย
 36. T63-02-453 โครงการระบบเฝ้าระวังเชิงรุกผ่อดีดีเพื่อบรรเทา/แก้ปัญหาฝุ่น ไฟป่าและการเผาในที่โล่งโดยชุมชนโครงการ
 37. T63-02-462 โครงการคลองบางมด: การสร้างแอพพิเคชั่นและแนวทางการสร้างความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมและการป้องกันน้ำท่วม (ภัยธรรมชาติ) ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
 38. T63-02-469 โครงการระบบเทคโนโลยีสื่อสารบูรณาการการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินช่วงก่อนถึงสถานพยาบาล
 39. T63-02-473 โครงการเทศบาลกับการจัดการพื้นที่สาธารณะของผู้ค้ารถเร่แผงลอยโดยกลไกการบริหารจัดการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
 40. T63-02-477 โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีฉลาดติดตามสุขภาพเชิงป้องกัน สำหรับบ้านอัจฉริยะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
 41. T63-02-487 โครงการถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก
 42. T63-02-530 โครงการปัญหาผักตบชวาไปสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ทรายแมว
 43. T63-02-538 โครงการโรงงานสร้างป่า แพทฟอร์มความร่วมร่วมมือสร้างรูปธรรมเศรษฐกิจสีเขียว
 44. T63-02-539 โครงการกรวยยางจราจรไฮเทค
 45. T63-02-544 โครงการนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 46. T63-02-552 โครงการแพลตฟอร์มนวัตกรรมทางสังคมเพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติระดับเมือง
 47. T63-02-635 โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการรถขนส่งสาธารณะ ด้วยระบบติดตามอัจฉริยะ
 48. T63-02-637 โครงการโมเดลการจัดการที่ดินทำกินอย่างยั่งยืนพื้นที่บ้านตะหมก ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 49. T63-02-638 โครงการการเรียนรู้อาชีพเกษตรสร้างสรรค์ รวดเร็วไร้พรมแดน
 50. T63-02-646 โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อต้านทุจริต ด้วยนวัตกรรมสื่อ Animation Clip ตามเกณฑ์สำนักงาน ป.ป.ช.  เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของปกครองส่วนท้องถิ่น
 51. T63-02-648 โครงการนวัตกรรมระบบการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยพลาสติกชีวภาพสำหรับท้องถิ่น
 52. T63-02-655 โครงการนวัตกรรมการทำประชามติด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ

 1. T63-02-053 โครงการระบบคลังสมองผู้สุงอายุจังหวัดตรังอย่างมีส่วนร่วม
 2. T63-02-118 โครงการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ
 3. T63-02-123 โครงการการวางรากฐานและพัฒนาซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการประเมินและพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของสถานพยาบาล
 4. T63-02-156 โครงการแก่แต่เก๋า
 5. T63-02-167 โครงการโครงการทานเพิ่มสุข
 6. T63-02-169 โครงการระบุถูกต้องใช่เลย
 7. T63-02-174 โครงการรักษาทางไกลเพื่อผู้สูงอายุ
 8. T63-02-180 โครงการการประเมินความเครียดและโรคในผู้สูงอายุโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
 9. T63-02-183 โครงการการเสริมสร้างความสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรี และศิลปะ
 10. T63-02-184 โครงการนวัตกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุผ่านโทรศัพท์มือถือ (mHealth))
 11. T63-02-193 โครงการใกล้กัน
 12. T63-02-202 โครงการบุญคอย
 13. T63-02-250 โครงการการบริการนวัตกรรมทางด้านการดูแลสุขภาพ และเฝ้าระวังอัจฉริยะเพื่อสาธารณะในพื้นที่จังหวัดระยอง
 14. T63-02-251 โครงการเครื่องดื่มสมูทตี้สำหรับผู้สูงอายุ
 15. T63-02-266 โครงการการพัฒนาการดำเนินงานของเทศบาลนครเชียงรายในการส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 16. T63-02-299 โครงการผลิตภัณฑ์อโรมาเจลและวาโปรัปบาล์มจากหอมแดงตกเกรดบรรเทาอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจสำหรับผู้สูงอายุของชุมชนด่านแม่คำมัน
 17. T63-02-306 โครงการการพัฒนาต้นแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปรับสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ
 18. T63-02-320 โครงการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ชุดฝึกทักษะการออกแบบภูมิทัศน์จัดสวนสำหรับผู้สูงอายุ
 19. T63-02-322 โครงการโฟโตกาซี่ แพลตฟอร์ม มรดก เรื่องราวและภาพถ่าย
 20. T63-02-332 โครงการการสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาไทยด้านสมุนไพรเพื่อการดูแลช่องปากของผู้สูงอายุในชุมชนพลายชุมพล  จังหวัดพิษณุโลก : การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
 21. T63-02-337 โครงการจัดทำแอปพลิเคชั่นสำหรับการเก็บข้อมูลทางด้านสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบล
 22. T63-02-350 โครงการการพัฒนาแอปพลิเคชันจัดการความปรารถนาของชีวิตก่อนความตายเพื่อสร้างคุณค่าสำหรับผู้สูงอายุ
 23. T63-02-373 โครงการไลฟ์การ์ด วี
 24. T63-02-377 โครงการเพื่อนสูงวัยไฮเทค แอปพลิเคชันช่วยเหลือผู้สูงอายุเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพและการเข้าถึงบริการทางสุขภาพด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
 25. T63-02-382 โครงการขยายการใช้งานอุปกรณ์พ่วงต่อ  M-wheel ปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้าเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงของผู้สูงอายุและคนพิการ
 26. T63-02-386 โครงการสร้างเครื่อง CPM บริหารหัวเข่าหลังการผ่าตัดและผู้สูงอายุที่มีปัญหาเข้าติด
 27. T63-02-388 โครงการวัตรกรรมพื้นผิวที่ช่วยผู้สูงอายุในการมองเห็นของเหลวที่หกอยู่บนพื้นผิวต่างๆ และช่วยแยกแยะระดับพื้นผิวให้ชัดเจนขึ้น เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุโดยพาะเรื่องการลื่นละการหกล้ม
 28. T63-02-391 โครงการแพลตฟอร์มอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
 29. T63-02-399 โครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมดิจิทัลทางเลือก เพื่อใช้ในการบำบัดภาวะความเครียดสำหรับผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา ด้วยวิธีการบำบัดแบบลูกผสม
 30. T63-02-402 โครงการนวัตกรรมสำหรับการฆ่าเชื้อในฟันปลอมของผู้สูงอายุโดยใช้ก๊าซโอโซนด้วยเทคนิคโคโรน่าดิสชาร์จ
 31. T63-02-428 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ: หมอลำสร้างสุข นิทานสองฝั่งโขงสร้างสรรค์ แบ่งปันรอยยิ้มคนสองวัย ด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
 32. T63-02-430 โครงการการผลิตข้าวนึ่งเพื่อสุขภาพจากข้าวซีรีบูกันตังสู่วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายโรงเรียนชาวนาบ้านกรืซอ
 33. T63-02-431 โครงการแอพริเคชั่นสำหรับการเข้าถึงกลุ่มผู้สูงวัยที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ
 34. T63-02-435 โครงการแพลตฟอร์ม e-commerce อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ PINTO PUN-SUK ปิ่นโตปันสุข
 35. T63-02-437 โครงการนวัตกรรมปลาร้าบองเพิ่มใยอาหารด้วยวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรสำหรับผู้สูงอายุ
 36. T63-02-440 โครงการสำรับบ้านยาย
 37. T63-02-471 โครงการการสร้างระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนลุ่มน้ำโขงด้วยวิสาหกิจชุมชนอย่างสร้างสรรค์
 38. T63-02-484 โครงการกินดี เฮลตี้ฮาลาลฮับ
 39. T63-02-486 โครงการการพัฒนาโครงการต้นแบบศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 40. T63-02-488 วัยเก๋าสดใส เข้าใจดิจิทัล
 41. T63-02-495 โครงการการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพด้วยกลไกโรงเรียนผู้สูงอายุและกลไกการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 4.0 จังหวัดมหาสารคาม
 42. T63-02-508 โครงการบ้านอัจริยะพร้อมระบบการเรียนรู้สภาพแวดล้อมและตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติภายในบ้านจากกล้องวิดีโอเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
 43. T63-02-522 โครงการการสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 44. T63-02-524 โครงการระบบดูแล แจ้งเหตุ ผู้สูงอายุ ประเภทอยู่บ้านโดยลำพัง
 45. T63-02-526 โครงการการพัฒนารูปแบบการสร้างอาชีพผู้สูงอายุในชุมชนแบบมีส่วนร่วมในเขตภาคกลางตอนล่าง 2
 46. T63-02-531 โครงการแฟลตฟอร์มสำหรับบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในสถานดูแลผู้สูงอายุ
 47. T63-02-534 โครงการระบบติดตามการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุภายในอาคาร
 48. T63-02-543 โครงการแนวทางการออกแบบเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารสำหรับผู้สูงอายุ
 49. T63-02-559 โครงการแอปพลิเคชั่น สูงวัย สุขภาพดี มีรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 50. T63-02-562 โครงการรถสระผมสำหรับผู้ป่วยนอนติดเตียงเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์
 51. T63-02-564 โครงการต้นแบบแผนแม่บทดูแลพระภิกษุชราภาพแบบครบวงจร
 52. T63-02-565 โครงการนวัตกรรมโต๊ะคร่อมเตียงมหัศจรรย์ Magic Trayสำหรับผู้สูงอายุ
 53. T63-02-574 โครงการElderlyJobs@Home แอพพลิเคชั่นเชื่อมโยงโซ่อุปทาน การจ้างงานทำที่บ้านของผู้สูงอายุรายได้น้อย ด้วยกลไกการดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 54. T63-02-578 โครงการสูงวัยอย่างสร้างสรรค์
 55. T63-02-599 โครงการพัฒนาลู่วิ่งในน้ำเพื่อการกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วย-ผู้สูงอายุ
 56. T63-02-600 โครงการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนมจากโปรตีนข้าวไฮโดรไลซ์ที่มีสารอาหารรองสำหรับผู้สูงอายุ
 57. T63-02-602 โครงการบ้านกึ่งสำเร็จรูป ที่มีราคาเหมาะสม สำหรับผู้ป่วยสูงอายุภาวะพึ่งพา
 58. T63-02-605 โครงการการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยผู้สูงอายุและคนพิการในการใช้รถโดยสารประจำทาง
 59. T63-02-621 โครงการชุดนวัตกรรมบริหารสมอง พัฒนาร่างกายและจิตใจเพื่อเพิ่มความจำในผู้สูงอายุที่มีความจำพร่องเล็กน้อย
 60. T63-02-634 โครงการหุ่นยนต์รับใช้ผู้สูงอายุ
 61. T63-02-657 โครงการแพลตฟอร์มระบบธุรกิจดูแลและเฝ้าระวังผู้สูงอายุ
 62. T63-02-660 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพบรรเทาปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุจากสมุนไพรในชุมชน

ขั้นตอนถัดไป ขอความกรุณาท่านดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มที่ทางสำนักงานฯ กำหนด ท่านสามารถใช้แบบฟอร์มโดย Download ได้ที่ http://social.nia.or.th/2020/city2020 ในหัวข้อ “วิธีการเสนอโครงการ หรือ สามารถดาวน์โหลด แบบข้อเสนอโครงการได้ที่ DOWNLOAD” (กรุณาใช้แบบฟอร์มโครงการนวัตกรรมของทางสำนักงานฯ เท่านั้น มิฉะนั้น สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาโครงการ)
 2. เอกสารประกอบเพื่อแสดงความร่วมมือกับพื้นที่ดำเนินการ อาทิ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จดหมายแสดงความร่วมมือ ทั้งนี้ สำนักงานฯ มิได้กำหนดรูปแบบของแบบฟอร์มดังกล่าว แต่ต้องมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันของผู้เสนอโครงการและหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ดำเนินการ
 3. หากท่านใดยังไม่ได้แนบเอกสารรับรองนิติบุคคล กรุณาแนบมาพร้อมกับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์

จัดทำเอกสารทั้ง 3 ข้อ ดังกล่าวแล้วเสร็จ โปรดส่งเอกสารดังกล่าวมาทางอีเมล์ social@nia.or.th  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

*หมายเหตุ สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาโครงการในกรณีที่เอกสารไม่สมบูรณ์