ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอแนวคิด โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2564

การฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19

 • T63-10-005        เรสเซอเวีย แอปพลิเคชั่น
 • T63-10-052        สร้างสรรค์ สืบสาน ส่งต่อ
 • T63-10-065        โครงการนวัตกรรม 13 ชุมชนเมืองเก่าเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงเชิงสร้างรรค์
 • T63-10-110        โครงการส่งเสริมอาชีพด้วยนวัตกรรมแม่นยำและการแปรรูป แบบมีร่วมเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรของศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ พื้นที่เป้าหมาย 6 อำเภอ จังหวัดกำแพงเพชร
 • T63-11-011        แพลตฟอร์มให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการชุมชน
 • T63-11-018        นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง สู่การสร้างทักษะพื้นฐานแรงงาน เพื่อเชื่อมต่อตลาดแรงงานแห่งยุคอนาตค (Jobworkup)
 • T63-11-026        โครงการสร้างอาชีพด้วยนวัตกรรมการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการทำเกษตรปลอดภัยของศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรอินทรีย์และนักศึกษาก่อนจบในเขตจังหวัดกำแพงเพชรช่วงฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19
 • T63-11-036        โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical thinking)เด็กให้เท่าทันโลก
 • T63-11-050        นวัตกรรมระบบข้อมูลเพื่อเด็กปฐมวัย (Kid – D)
 • T63-11-055        โครงการแผนการฟื้นฟูการท่องเที่ยวด้วยวิถีการท่องเที่ยวแบบใหม่ จังหวัดกระบี่
 • T63-11-065        การบูรณาการการพัฒนาแรงงานสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน
 • T63-11-074        Land sharing – แบ่งพื้นที่ ปันอาหาร สร้างอาชีพ ด้วยเกษตรในเมือง
 • T63-11-096        การสร้างอาชีพหลัง COVID 19 ให้แก่ชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการผลิตฟองน้ำจากเศษใยไหม
 • T63-11-102        ฟินิกซ์พาร์มคาร์คลาสลักซูรี่
 • T63-11-133        การพัฒนาธุรกิจตลาดนัดศิษย์เก่าสู่การเป็นกิจการเพื่อสังคมในการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19: ศึกษานำร่อง 3 มหาวิทยาลัยรัฐ
 • T63-11-156        โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการของโรงพยาบาลผ่านระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • T63-11-157        Massenger เว็ปแอพพลิเคชั่นเพื่อReskillและบริการนักนวดบำบัดแผนไทยนอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
 • T63-11-163        พลาสติกชุมชนเมือง พิทักษ์พื้นป่าตะวันตก เพื่อความมั่นคงทางอาหาร
 • T63-11-165        พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ “สร้างคน สร้างชุมชน”
 • T63-11-175        นวัตกรรม Market Place Online สำหรับผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบทางการเกษตรท้องถิ่นที่โลคอล (Local) สู่คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยที่เลอค่า
 • T63-11-177        ระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
 • T63-11-215        นวัตวิถีวัฒนธรรมชาตรียุคใหม่เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน(ท่าช้าง อ่างทอง) 4.0
 • T63-11-221        สุขภาพจิตสร้างได้
 • T63-11-232        ยั่งยืนด้วยผงซีเมนต์รักโลก
 • T63-11-243        เสริมทักษะการตัดเย็บขั้นสูงในแรงงานผู้ด้อยโอกาสสู่เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในภาวะโควิด
 • T63-11-293        “MAHACUT” นวัตกรรมรถตัดผมเคลื่อนที่ยุค New Normal
 • T63-11-296        แพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมการแฟเปลี่ยนวิถีสู้ภัยโควิด 19
 • T63-11-316        การเพิ่มรายได้ให้กับเครือข่ายกลุ่มหัตถกรรมกระจูดทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • T63-11-326        สร้างอาชีพส่งเสริมการใช้ Smart Control Submersible Pumps ด้วยพลังงานทางเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร
 • T63-11-327        แนวทางการช่วยเหลือแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อฟื้นฟูผลกระทบเรื่องการจ้างงานจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
 • T63-11-373        “โครงการออกแบบพัฒนาแพลตฟอร์ม การศึกษาอัตโนมัติครบวงจรบนสมาร์ทโฟนเพื่อสร้าง/ส่งเสริมอาชีพ การจ้างงานในกลุ่มเปราะบาง”

แพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

 • T63-10-004        Car Service ค้นหาอู่ซ่อมรถ และบริการเกี่ยวกับรถ
 • T63-10-014        วิทยาเขตการเรียนรู้ออนไลน์
 • T63-10-021        แพลตฟอร์มกองทุน CSR ส่งเสริมการเกษตร เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเริ่มต้นธุรกิจ
 • T63-10-025        นวัตกรรมอุปกรณ์ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแบบลอยน้ำ
 • T63-10-029        โครงการหุ่นยนต์ดินสอจังหวัดอำนาจเจริญ
 • T63-10-030        นวัตกรรม 4.0 เพื่อบัญชีวิสาหกิจชุมชน
 • T63-10-035        แอปพลิเคชันรถแคร์คุณเพื่อสังคมสูงวัย
 • T63-10-049        สร้างฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (คัมภีร์แม่ฮ่องสอน)
 • T63-10-069        แลนด์อาร์ช
 • T63-10-077        อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการประเมินคุณภาพน้ำนมดิบในฟาร์มโคนมอัจฉริยะ
 • T63-10-093        ตู้เลี้ยงหนอนแมลงวันลายอัตโนมัติ
 • T63-10-111        โครงการเครื่องสับกิ่งไม้หยอดเหรียญนวัตกรรมเพื่อสังคม
 • T63-10-115        การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชาวเลอุรัก ละโว้ย เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล
 • T63-10-116        พัฒนา Platform Smart City ในระบบ Application Line
 • T63-10-119        การออกแบบเพื่อพัฒนานวัตกรรมจากวัสดุพืชไร่สำหรับทำบรรจุภัณฑ์หีบห่อขนส่งทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ ที่มีน้ำหนักเบา มีความพรุนตัว ดูดซับความชื้น ดูดซับกลิ่น ย่อยสลายด้วยเทคโนโลยีสะอาด
 • T63-11-010        การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม
 • T63-11-013        ขนมป้าติ๋ม
 • T63-11-023        การพัฒนาฟื้นฟูผืนดินขึ้นมาใหม่ ด้วยสวนศิลปะสถาปัตยกรรมที่เอื้อประโยชน์ยิ่งต่อคนในชุมชนเมืองเชียงใหม่และลำพูน
 • T63-11-030        การพัฒนาทักษะอาชีพด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ ด้วยการฝึกควบคุมหุ่นยนต์คัดแยกผลผลิตทางการเกษตร (อะโวคาโด) สำหรับการขยายโอกาสทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วม และส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียน ในพื้นที่การศึกษาเขต 41
 • T63-11-038        การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในอำเภอท่าศาลา กรณีแนวคิด เรื่องเล่าโมคลาน สืบสานปั้นดิน เยือนถิ่นประมง
 • T63-11-042        นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสมุนไพรสู่การขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรอย่างยั่งยืนของจังหวัดมหาสารคาม
 • T63-11-043        นวัตกรรมการเข้าถึงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัด และข้อมูลเครดิตให้กับเจ้าของแปลงที่ดิน เพื่อเป็นกลไกลการสร้างความมั่นคงลงสู่ระดับครัวเรือน จ.ระนอง
 • T63-11-046        พัก ห้องพักใจ
 • T63-11-054        การพัฒนาระบบ Contract Farming เพื่อเชื่อมต่อการผลิตภาคเกษตร กับ ตลาดสด จังหวัดเชียงใหม่
 • T63-11-056        โครงการเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำของสวนวนเกษตรนิมิตในเมือง
 • T63-11-060        เกษตรอินทรีย์ครบวงจร ฮักแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 • T63-11-088        เติบโต
 • T63-11-094        โลกใหม่ของการศึกษา โรงเรียน4.0 โฮมสคูล ติวเตอร์ออนไลน์
 • T63-11-107        เดอะ คิ้นท์
 • T63-11-118        ชุมชนฟาร์มสามารถ
 • T63-11-130        นวัตกรรมนาสร้างสุขอัจฉริยะ
 • T63-11-142        เรียน รู้ รักษ์ ณ. วัดโพธิ์
 • T63-11-143        แผนที่ออนไลน์เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า สำหรับทุกคน
 • T63-11-144        ต้นแบบนวัตกรรมรถสูบสิ่งปฏิกูล
 • T63-11-147        โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม platform ด้านความปลอดภัย ระบบสายตรวจอัจฉริยะ
 • T63-11-149        Harvest MEการสร้างระบบปฏิบัติการบนเว็ปแอพลิเคชั่นเพื่อบริหารจัดการ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางลำพู จังหวัดปทุมธานี
 • T63-11-150        โครงการศึกษาการสร้างบ้านคอนกรีตจากเครื่องพิมพ์สามมิติ และการพัฒนาต้นแบบเพื่อเป็นนวัตกรรมภาครัฐ
 • T63-11-159        นวัตกรรมไข่ไก่อินทรีย์คุณภาพสูงจากภูมิปัญญาชุมชน
 • T63-11-161        โครงการพัฒนาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวนวัตวิถี ชุมชนย่านเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่
 • T63-11-166        การสร้างดิจิตอลแพลตฟอร์มการจัดการขยะแหล่งท่องเที่ยวป่าชายเลนทุ่งโปรงทองเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 • T63-11-168        แพลตฟอร์มระบบซะกาตออนไลน์ครบวงจร
 • T63-11-169        ระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่งสำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตการประมง การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์นิเวศทะเล เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 • T63-11-170        ฝาแฝดโลกเสมือน
 • T63-11-172        นวัตกรรมเพื่อคุณค่าการท่องเที่ยวและเรียนรู้ วัฒนธรรมชุมชนปกากะญอโบราณ
 • T63-11-179        นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งชุมชนโดยพัฒนาขยะเปลือกหอยเป็นผลิตภัณฑ์ปูนขาว
 • T63-11-180        หลักสูตรพัฒนาพฤติกรรมการรู้คิดเท่าทันสื่อเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์
 • T63-11-181        โครงการจัดทำแผนที่โต้ตอบ Community Interactive Map (CIM) ถนนสายไม้ประชานฤมิตร: ต้นแบบโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรม
 • T63-11-184        โครงการพัฒนาเครื่องมือจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและสุขภาวะเพื่อการบริหารจัดการของเมือง เทศบาลเมืองพนัสนิคม
 • T63-11-188        โครงการพัฒนาระบบจัดการต้นทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของเมือง เทศบาลเมืองลำพูน
 • T63-11-189        “SMART VILLAGE” แพลตฟอร์มท่องเที่ยวชุมชนอัจฉริยะ : ชุมชนบ้านธิ จังหวัดลำพูน
 • T63-11-190        การพัฒนาสูตรตำรับสารออกฤทธ์จากโรสแมรี่ที่ปลูกในประเทศไทยในระดับนาโน ที่มีฤทธิ์ในการขับไล่ยุง
 • T63-11-192        โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ดิจิทัล สำหรับสำนักการช่าง-กองช่าง เพื่อการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน
 • T63-11-193        โครงการการพัฒนา “หรรษาตลาดพลู platform” ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนย่านตลาดพลู
 • T63-11-195        แพลตฟอร์มเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน “ตลาดนัดน้ำใจ Find Food”
 • T63-11-197        แพลตฟอร์มบริจาครวิลแชร์ DIY ต้นทุนต่ำ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ : วีลแชร์ดัดแปลงจากรถเข็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเก่า พร้อมหัวลากไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนด้วยมือ
 • T63-11-202        แพลตฟอร์ม อี-มาร์เกตเพลส : เฮลท์ ฮาเวส เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชนเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
 • T63-11-209        พอว์ทาวน์ เมืองดิจิตอลสำหรับสัตว์เลี้ยง
 • T63-11-218        การศึกษาประสิทธิภาพทางคลินิกของเครื่องพลาสมาอากาศในการกระตุ้นการสมานแผลเรื้อรัง
 • T63-11-219        โครงการรถโรงเรียนไฟฟ้า
 • T63-11-222        แอปพลิเคชัน e-Voting
 • T63-11-224        นวัตกรรมการดูแลสุขภาพกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยกลุ่มเปราะบาง
 • T63-11-225        แก่งคอยเมืองน่าอยู่และท่องเที่ยว
 • T63-11-226        โครงการดิจิตัลแพลตฟอร์ม “ธนบุรีออนทัวร์” เพื่อการท่องเที่ยวย่านชุมชนฝั่งธนบุรี
 • T63-11-229        บ้านอำเภอโมเดล
 • T63-11-231        การพัฒนาโรงเพาะเห็ดรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์อัจฉริยะแบบปิด ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตร
 • T63-11-233        เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบแม่นยำโดยใช้ประโยชน์เชิงแร่ธาตุจากเปลือกผลไม้ เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 • T63-11-234        การพัฒนาแพลตฟอร์มธุรกิจสำหรับการท่องเที่ยวชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ (Enjoy)
 • T63-11-236        ต้นแบบการดำเนินธุรกิจของขยะอาหารเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกาะพยาม จังหวัดระนอง
 • T63-11-240        อาสก์ซี่
 • T63-11-242        การพัฒนาและออกแบบบระบบต้นแบบ Integrated Multi-agent Framework สำหรับวางแผนเมืองเชิงนวัตกรรม
 • T63-11-246        ชุดหมอนพลวัตตามเวลา
 • T63-11-251        เที่ยวแบบบ้าน บ้าน
 • T63-11-257        การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนวัตกรรมจากตะคร้อเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
 • T63-11-259        นวัตกรรมทางสังคมการออกแบบพื้นที่เกษตรในเมืองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
 • T63-11-261        การสร้างต้นแบบผนังดินอัดด้วยส่วนผสมใบไม้แห้ง เพื่อลดการเกิดไฟป่าและค่าฝุ่นละออง PM 2.5
 • T63-11-265        การพัฒนารูปแบบธุรกิจแพลตฟอร์มสำหรับตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืชบนแปลงเพาะปลูกโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและ machine learning
 • T63-11-274        โครงการแพลตฟอร์มต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสังคมเมืองเชียงใหม่
 • T63-11-275        โครงการเสริมสร้างความยั้งยืนในการอยู่ร่วมกันระหว่างป่าและชุมชนหมู่บ้านวนาไพร
 • T63-11-277        อีโคโนมิ
 • T63-11-279        โครงการ การพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเขตพื้นที่เมืองเก่าสงขลา
 • T63-11-287        ม้งไซเบอร์ แพลตฟอร์ม
 • T63-11-291        โอกาส: แพลทฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเยาวชนด้อยโอกาส
 • T63-11-294        โครงการ “ตะพง ตำบล 2 ภาษา เริ่มที่ปฐมวัย”
 • T63-11-302        แฟลตฟอร์มนวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนอำเภอฝาง “ลุงปันสุขพาแอ่วเหนือ”
 • T63-11-306        การวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือการตรวจติดตามอาการของผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจชนิดพกพา
 • T63-11-310        โครงการ A.I. Eyes Care เพื่อป้องกันปัญหาการโดดเรียนและทะเลาะวิวาท
 • T63-11-312        ห้องปฏิบัติการทางสังคมเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน (นอกรั้วมหาวิทยาลัย)
 • T63-11-314        การพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดพะเยา
 • T63-11-320        นักสือสะเต็มกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
 • T63-11-321        เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกขนาดเล็ก เพื่อจัดการข้าวเปลือกหลังการเก็บเกี่ยวของชาวนาไทย
 • T63-11-328        ธุรกิจนวัตกรรมผักผงละเอียดสูง Fresh Nano Veggies บนฐานทรัพยากรชีวภาพเพื่อสุขภาวะที่ดี
 • T63-11-330        แพลตฟอร์มวางแผนการท่องเที่ยวสำหรับท้องถิ่น
 • T63-11-372        โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบตรวจสอบย้อนกลับในห่วงโซ่การผลิตการตลาดและการสร้างแบรนด์. เกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์และหัตถกรรม ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในบริบทภาคีเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนชนบท 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่เชื่อมโยงกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • T63-11-367        แพลตฟอร์มการให้คำปรึกษาเพื่อค้นหาคุณลักษณะและสาขาวิชาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
 • T63-11-368        นวัตกรรมอากาศยานไร้นักบินเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการแพทย์การฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล

มิติปัญหาสังคมอุบัติใหม่ในเมือง

 • T63-11-032        กิจกรรมร่วมสร้างสรรค์ของผูัสูงอายุในเมือง:พื้นที่ห้างสรรพสินค้า
 • T63-11-052        การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์
 • T63-11-053        การนำระบบคิวคิวไปใช้เพื่อสร้าง Social distancing ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดปราจีนบุรี
 • T63-11-085        สร้างพลังชุมชนเพื่อเด็กปฐมวัยปลอดมลพิษ
 • T63-11-113        การพัฒนาเมืองน่าอยู่โดยกระบวนการจัดเก็บฐานข้อมูลด้านความปลอดภัย แบบเปิดอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน
 • T63-11-119        จุดตรวจ จุดเตือนภัย เพื่อตำรวจและประชาชน
 • T63-11-120        โครงการศึกษาและพัฒนา อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
 • T63-11-121        พัฒนาระบบตรวจจับเรือลำน้ำโขง
 • T63-11-122        โครงการวิจัยพัฒนาชุดเครื่องแบบปฏิบัติการสายตรวจทางน้ำเพื่อใช้ในลำน้ำโขง
 • T63-11-123        นวัตกรรมการบริหารเพื่อป้องกันอาชญากรรมในสมัยใหม่
 • T63-11-124        ชุมชนจากในสู่นอก แพลตฟอร์มออนไลน์
 • T63-11-128        การแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้เทคโนโลยีระบบข้อมูลหมุนเวียน (Blockchain)
 • T63-11-134        กระต๊อบไทยเที่ยววิถีชาวนา
 • T63-11-137        การพัฒนา “บอร์ดเกม” สู่การก้าวข้ามการตีตรา
 • T63-11-139        การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้หยุดยั้งบุคคลเพื่อลดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต
 • T63-11-141        คนไทย ใจเย็นเย็น : การพัฒนาแนวทางการป้องกันความรุนแรงในสังคมเมือง
 • T63-11-164        การพัฒนาระบบความเป็นจริงเสมือนเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อความหมายได้เหมาะสม สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้กลุ่มอาการออทิซึม
 • T63-11-183        นวัตกรรมตำรวจ การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
 • T63-11-186        การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในจารึกล้านช้างในจังหวัดหนองคาย
 • T63-11-198        การผลิตชีวมวลอัดเม็ด จากผักตบชวา
 • T63-11-203        วัยเก๋าเตือนภัย
 • T63-11-211        โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา
 • T63-11-216        ระบบจัดการขยะอินทรีย์ต้นทางแบบมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการร้านอาหาร เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 • T63-11-223        โครงการนวัตกรรมเส้นใยผักตบชวาเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 • T63-11-228        โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุ แฮปปี้ มีท โปรเจ็ค
 • T63-11-237        ระบบเตือนภัยอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา
 • T63-11-238        โครงการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรมอัตโนมัติระดับสถานีตำรวจ ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายกล้องวงจรปิดเอกชน
 • T63-11-241        โคมไฟฟอกอากาศ pm 2.5
 • T63-11-252        ระบบบริหารการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว
 • T63-11-273        ความมั่นคงทางอาหาร : โมเดลสวนผักคนเมือง สู่ สวนผักชุมชน ในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • T63-11-280        จุดตรวจตู้แดงอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีบีคอน
 • T63-11-282        การออกแบบผังแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม- ราชบุรี- กาญจนบุรี-เพชรบุรี
 • T63-11-322        การออกแบบประสบการณ์จากศิลปะการแสดงของไทยเพื่อส่งเสริมสันติภาพ
 • T63-11-323        ระบบดิจิตอลแพลตฟอร์มสำหรับการให้บริการประชาชนแบบครบวงจร เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
 • T63-11-324        ปลูกสร้างสุข

โดยการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป จะเป็นการจัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ การยืนยันนิติบุคคลที่ใช้ในการขอรับการสนับสนุน และการแสดงหลักฐานความร่วมมือกับพื้นที่หรือหน่วยงานที่ร่วมดำเนินโครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. โปรดจัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มของโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2564 พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคลนั้นๆ ให้สมบูรณ์ โดยแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ <<<DOWNLOAD>>>
 2. โปรดส่งสำเนาเอกสารยืนยันนิติบุคคลที่ใช้ในการขอรับการสนับสนุนโครงการ โดย ภาคเอกชน ห้างร้าน สมาคม มูลนิธิ หรือวิสาหกิจชุมชน ให้ใช้สำเนาใบรับรองนิติบุคคล หรือใบจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกให้ กรณีเป็นมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐ ให้แนบสำเนาหน้าแรกของ พ.ร.บ. หรือเอกสารคำสั่งจัดตั้งหน่วยงานที่มีชื่อของหน่วยงาน
 3. โปรดจัดทำหนังสือ หรือเอกสารอื่นใดที่สื่อถึงความร่วมมือกับพื้นที่หรือหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
 4. โปรดส่งเอกสารข้อ 1 ถึง ข้อ 3 มายังอีเมล social@nia.or.th ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามเวลาประเทศไทย ทั้งนี้ สนช. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเอกสาร สำหรับผู้เสนอโครงการที่ส่งเอกสารมาเกินวันและเวลาที่กำหนด หรือกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
 5. สนช. ขอเรียนแจ้งรูปแบบการสนับสนุนเงินภายใต้กลไกของ สนช. ดังต่อไปนี้
 • สนช. จะสนับสนุนในลักษณะเงินให้เปล่า ในรูปแบบการเบิกจ่ายย้อนหลัง (reimbursement)
 • ค่าใช้จ่ายที่ให้การสนับสนุน
   • ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าค่าใช้จ่าย ตามรายการในโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
   • ค่าจ้าง คือ ค่าใช้จ่ายแก่หน่วยงานสนับสนุนภายนอก (outsources) ตามอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตามที่ สนช. พิจารณา
   • ค่าอนุญาตการใช้สิทธิ์ (License) หรือค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์ (Royalty Fees) ต้องผ่านการประเมินมูลค่าจาก สนช. ก่อน โดย สนช. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าที่ สนช. ประเมิน
   • ค่าจ้างวิเคราะห์ ทดสอบ ค่ารับรองมาตรฐาน สนับสนุนได้ตามอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตามที่ สนช. พิจารณา
   • ค่าตอบแทนวิชาการ คือ ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญหรือค่าจ้างนักวิจัยจากภายนอก โดยไม่เกินอัตราตามที่ สนช. กำหนด (20,000 บาท/เดือน)
 • ผู้ที่ผ่านการพิจารณาต้องทำสัญญาตามรูปแบบที่ สนช. กำหนด
 • โครงการจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อลงนามในสัญญากับ สนช. เรียบร้อย

สอบถามเพิ่มเติมที่อีเมล social@nia.or.th หรือ โทร 02 017 5555 ต่อ 547,548,550,551