โครงการสำรวจสภาพการณ์ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย

📣หากท่านคือผู้ประกอบการทางสังคม รู้จักผู้ที่ทำธุรกิจเพื่อสังคม หรือไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทำอยู่คือธุรกิจเพื่อสังคมหรือไม่แต่มีความตั้งใจที่จะสร้างผลลัพธ์ทางสังคม ❗

SE Thailand หนึ่งในเครือข่ายของ NIA ขอเชิญท่านร่วมตอบแบบสอบถามสำหรับ

“โครงการสำรวจสภาพการณ์ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย”

เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในการพัฒนานโยบายส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย

ตาม link ต่อไปนี้

https://www.surveymonkey.com/r/QDXYXDZ

แบบสอบถามนี้จะใช้เวลาทำเฉลี่ย 15-20 นาที โดยแบบสอบถามที่ตอบกลับมาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จะมีสิทธิลุ้นรับรางวัล iPad จำนวน 2 รางวัล

ในช่วงท้ายของแบบสอบถาม จะมีการสำรวจผลกระทบต่อธุรกิจเพื่อสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด-19 เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการสำรวจครั้งนี้ ทางผู้ดำเนินงานมุ่งหวังว่าจะเป็นการสำรวจที่ครอบคลุมธุรกิจเพื่อสังคมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยไม่จำกัดเฉพาะองค์กรที่ขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 2562

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้