เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2563

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันแนวโน้มการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองและชุมชน (Innovation for urbanization) จะมีแนวคิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครอง องค์กรเอกชน องค์กรภาคสังคม และภาคประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำงานร่วมกันหรือเรียกว่า “การร่วมรังสรรค์” (Co-creation) ทำให้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ริเริ่ม การเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563 (City & Community Innovation Challenge 2020) ที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองและชุมชน โดยเปิดรับข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาในหลากหลายมิติ จากนั้นจะมีการตัดสินแนวคิดที่ดีและมีโอกาสในการขยายผล ซึ่งองค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปดำเนินการจริงในพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ที่ สนช. กำหนด ภายในระยะเวลา 12 เดือนของการดำเนินงานจะได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการขยายผลแนวคิด เทคโนโลยี โอกาสทางสังคม และธุรกิจ ไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

หัวข้อที่เปิดรับ

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน หรือมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรปกครองนั้นด้วยนวัตกรรม
 2. องค์กรเอกชน หรือ มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมกับเมืองหรือชุมชน มีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ หรือประโยชน์ให้กับพลเมือง โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
 3. มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมและมีความร่วมมือในระดับพื้นที่

รูปแบบการสนับสนุน

เป็นการเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ที่สามารถแก้ปัญหาสำหรับเมืองและชุมชนในหัวข้อที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้กำหนด โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสนับสนุนจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการมูลค่าไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการที่สำนักงานฯ กำหนด ดังนี้

 • การจ่ายเงินเพื่อให้การสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ จะเป็นลักษณะการเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง (reimbursement) ซึ่งผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องออกค่าใช้จ่ายในโครงการแต่ละงวดไปก่อน ตามแผนงาน แล้ว สนช. จะทำการเบิกจ่ายให้เป็นรายงวด
 • กรณีผู้ขอรับทุนเป็นบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน จะต้องแสดงค่าใช้จ่าย (In-Cash) ส่วนของผู้ขอรับทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าโครงการ

ขั้นตอนและระยะเวลา

เกณฑ์การคัดเลือก 100 คะแนน

ระดับความเป็นนวัตกรรม  30 คะแนน

 • ความใหม่ 10 คะแนน
 • ความเป็นไปได้ของโครงการ 10 คะแนน
 • คุณค่าของโครงการ 10 คะแนน

เป้าหมายและผลกระทบของโครงการ 25 คะแนน

 • ระดับความยากของการจัดการปัญหา 10 คะแนน
 • ผลกระทบเชิงสังคม / พื้นที่ 10 คะแนน
 • เป้าหมายตัวชี้วัด 5 คะแนน

โอกาสในการขยายผล 25 คะแนน

 • ความยั่งยืนของโครงการ 15 คะแนน
 • ความสามารถในการขยายผลโครงการ 10 คะแนน

ความร่วมมือ 20 คะแนน

 • ความสอดคล้องกับวิถีของเมือง/ชุมชน/กฎหมาย 10 คะแนน
 • ความมีส่วนร่วมกับเมืองและชุมชน 10 คะแนน

วิธีการเสนอโครงการ

 • กรอกข้อมูลโครงการและยื่นข้อเสนอแนวคิดทาง https://mis.nia.or.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
 • ยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ทาง https://mis.nia.or.th /social@nia.or.th ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
 • สามารถดาวน์โหลด แบบข้อเสนอโครงการได้ที่ DOWNLOAD
 • วิธีการยื่นโครงการ DOWNLOAD

หมายเหตุ กรุณาใช้แบบฟอร์มโครงการนวัตกรรมของทางสำนักงานฯ เท่านั้น มิฉะนั้น สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาโครงการ

ช่องทางการติดต่อ

อีเมล์ : social@nia.or.th
โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 547, 548, 550, 551
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400