NIA จับมือกับ วว. ลงพื้นที่ จ.แพร่และ จ.น่าน เพื่อหาแนวทางพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน

NIA ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลงพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดน่านเพื่อหารือกับภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการผลักดันและยกระดับอุตสาหกรรมฮ่อม และอุตสาหกรรมสมุนไพร ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ และรูปแบบที่สอดคล้องกับพื้นที่ รวมถึงการสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการแข่งขัน