NIA ร่วมกับ ม.พะเยา เปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2

NIA ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit – SID) ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 โดยเป็นการสร้างความร่วมมือเพื่อนำนวัตกรรมมาแก้ปัญหาสังคมในพื้นที่ ด้วยการบ่มเพาะ พัฒนาขีดความสามารถของชุมชนด้วยการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ผลักดันให้เกิดผลงานนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบหรือโครงการนำร่อง พร้อมทั้งร่วมลงนามความบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในหัวข้อ “การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2″ เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการมุ่งพัฒนาสังคมในพื้นที่ และขยายขอบเขตการทำงานในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน และนำนวัตกรรมเข้าไปยกระดับรายได้ของชุมชน และสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

นอกจากนี้ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อระบบทุนวิจัยใหม่ภายใต้หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU) ในงานพะเยาวิจัยครั้งที่ 9 เพื่อเป็นการนำเสนอบทบาทของ NIA ในฐานะ PMU และสร้างความเข้าใจต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากภาคมหาวิทยาลัย