NIA จับมือ มนพ. และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท หนุนสร้าง “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม 63” ณ ชุมชนท่าเรือ จ.นครพนม

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนครพนม และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และชาวบ้านบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1, 2, 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ณ ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านท่าเรือ จังหวัดนครพนม เพื่อศึกษาบริบท ศักยภาพ และโจทย์ปัญหาของชุมชนในพื้นที่ เพื่อผลักดันและพัฒนาชุมชนไปสู่ “โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 63” โดยในโครงการจะเปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย ที่ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของชุมชน ได้แก่ 1) นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรม 2) การบริหารจัดการน้ำ 3) นวัตกรรมการตลาดสำหรับสินค้าชุมชน 4) นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร และ 5) นวัตกรรมด้านปศุสัตว์