NIA ร่วมกับ SID ม.ทักษิณ จัดกิจกรรม Pitching Day คัดเลือกผลงานนวัตกรรมเพื่อเป็นต้นแบบแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่

NIA ร่วมกับ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรม Pitching Day คัดเลือกผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่จะนำไปใช้ในพื้นที่เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ อันจะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือวิสาหกิจที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชน

นอกจากนี้ NIA ร่วมกับบริษัท วิทีไทย กรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรม workshop การพัฒนาชุมชนผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นสู่หัตถกรรมทันสมัย เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ชุมชนได้เรียนรู้การเล่าเรื่องราวของสินค้า การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเพื่อสร้างแจงจูงใจให้แก่ลูกค้า การออกแบบสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น สร้างความรู้ ตลอดจนสร้างความรู้ด้านการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมออกสู่ต่างประเทศและการเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ