NIA ร่วมกับ SID ม.กาฬสินธ์ุ จัดกิจกรรมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมเพื่อเป็นต้นแบบแก้ไขปัญหาในพื้นที่

สนช. ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมพิจารณาผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้โดยมีวัตถุประสงค์คัดเลือกผลงานนวัตกรรมสู่การนำไปใช้จริงในพื้นที่เป้าหมาย โดยก่อให้เกิดระบบนิเวศน์นวัตกรรมเพื่อสังคมโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนพื้นที่เป้าหมาย ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริม และสนันสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นต้นแบบการขยายผล และก่อให้เกิดเป็น “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม” พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่ชุมชนบ้านท่าเรือ ตำบลภูสิงค์ จังหวัดกาฬสินธุ์