สนช. ร่วมกับ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คัดเลือกผลงานเข้าร่วมโครงการของ SID ภาคเหนือตอนบน 1

สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่​ คัดเลือกผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมของ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีผลงานที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมด 8 ผลงาน​และลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการ บัดดี้โฮมแคร์ : ระบบบริหารจัดการเพื่อติดตามและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแลและบางรายเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากนั้นยังได้ส่งผลให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่มีสุขภาพจิตที่ดี เมื่อ วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา