สนช. ลงพื้นที่เพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคม ณ ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน

สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ได้ลงพื้นที่ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI: Social Return on Investment) ร่วมกับ Social Value Thailand และบริษัทไนซ์คอร์ป เอส อี จำกัด ซึ่งเป็นการประเมินต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการภายใต้โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม จำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ เมื่อ 22-24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา