คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ได้ศึกษาดูงาน SID ประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้ศึกษาดูงานผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมของหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้แก่ โครงการกลุ่มแอปพลิเคชันบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิต “ปิ่นโตร้อยสาย”  โครงการ กลุ่มผ้าคลุมฮิญาบแฟชั่นสำหรับสตรีมุสลิม โครงการ การพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์และสร้างรูปแบบการกระจายพันธุ์ไม้ของตลาดนัดต้นไม้ชายคลอง เพื่อเป็นศูนย์กลางพันธุ์ไม้ป่าภาคใต้ และโครงการ การพัฒนาชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากผักเหลียงใบใหญ่ครบวงจร เมื่อวันศุกร์ที่ 26 – 27 มิถุนายน 2563 ณ จังหวัดพัทลุง