สนช. ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ คัดเลือกผลงานเข้าร่วมโครงการของ SID ภาคกลาง

NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Pitching Day คัดเลือกผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำไปใช้ช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ NIA คาดหวังว่าจะกลายเป็นโมเดลต้นแบบที่สามารถขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปได้