สนช. ร่วมกับ ม.นเรศวร คัดเลือกผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมโครงการของ SID ภาคเหนือตอนล่าง 1

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม และหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ หลังจากที่ผลงานได้ถูกคัดเลือกแล้วทางหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม จะดูแลและคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการตลอดการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นการดึงศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจที่มีวิถี มีภูมิปัญญา โดยนำนวัตกรรมเข้าไปเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน