NIA ประชุมหารือกับ สวส. เพื่อหาแนวทางร่วมมือในการสนับสนุน SE

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดยนายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้ประชุมหารือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม นำโดยนางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างหน่วยงานทั้งสอง ในการสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาทางสังคมของวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยร่วมกัน