NIA ร่วมกับ ม.ทักษิณ จัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 64 สำหรับชุมชนคลองปากประ จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมนำโดย ดร.อำพล อาภาธนากร ผู้จัดการนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานท้องถิ่นจากชุมชนคลองปากประ จังหวัดพัทลุง ได้ประชุมเพื่อชี้แจงแผนการดำเนินโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2564 ซึ่งได้มีการเปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 โดยมีพื้นที่ดำเนินการโครงการครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ของจังหวัดพัทลุง ได้แก่ ตำบลลำปำ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง และตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน