โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2564 เปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย

NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย และก่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริม และสนับสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผล ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้เข้าถึงปัญหาตามบริบทของพื้นที่นั้น ก่อให้เกิดเป็น “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2564” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 โดยมีพื้นที่เป้าหมายและโจทย์ปัญหาจากพื้นที่ ดังนี้

1. ชุมชนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 8 ตำบล ของอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ ตำบลเจ้าท่า ตำบลโพนงาน ตำบลกมลาไสย ตำบลหลักเมือง ตำบลดงลิง ตำบลธัญญา ตำบลหนองแปน และตำบลโคกสมบูรณ์
1) เกษตรอินทรีย์/เกษตรกรรมยั่งยืน/เกษตรอัจฉริยะ
2) นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
3) นวัตกรรมด้านการตลาดสินค้าชุมชน เช่น ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing)
4) นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน้ำ
5) นวัตกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
6) นวัตกรรมด้านการผลิตสินค้าชุมชน เช่น การออกแบบลวดลายและย้อมสีผ้า กระบวนการผลิตยืดอายุขนมจีน การกำจัดเชื้อราหรือระงับเชื้อราในเส้นกก การผลิตบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นต้น
7) นวัตกรรมปศุสัตว์และประมง เช่น กุ้งก้ามกราม ปลานิล เป็นต้น

2. ชุมชนคลองปากประ จังหวัดพัทลุง

พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ของจังหวัดพัทลุง ได้แก่ ตำบลลำปำ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง และตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน
1) นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
2) นวัตกรรมด้านประมงและปศุสัตว์ เช่น ปลาลูกเบร่
3) นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
4) เกษตรอินทรีย์/เกษตรกรรมยั่งยืน/เกษตรอัจฉริยะ
5) นวัตกรรมด้านการผลิตสินค้าชุมชน เช่น กระจูด ข้าวนาเล เป็นต้น

3. ชุมชนแม่ร่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 7 ตำบล ของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ ตำบลผาบ่อง ตำบลห้วยผา ตำบลจองคำ ตำบลห้วยโป่ง ตำบลปางหมู ตำบลหมอกจำแป๋ และตำบลห้วยปูลิง
1) นวัตกรรมด้านการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ถั่วลายเสือ กระเทียม บุก เป็นต้น
2) นวัตกรรมตลาดสินค้าชุมชน
3) นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ (ไต)
4) เกษตรอินทรีย์/เกษตรกรรมยั่งยืน/เกษตรอัจฉริยะ เช่น การผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองอินทรีย์เพื่อสุขภาพ
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://mis.nia.or.th/
สามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้ที่ DOWNLOAD