SID เปิดรับผู้สนใจพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมภาคตะวันออก

สนช. ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำภาคตะวันออก เปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมพร้อมใช้ที่สามารถขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมายโดยแก้ไขปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นต้นแบบการขยายผล “ผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้” เพื่อตอบโจทย์ปัญหาตามบริบทของพื้นเป้าหมาย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2564 ท่านสามารถสแกน QR เพื่อสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://itec.vru.ac.th/