ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอ โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2564

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอ โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2564 ที่ผ่านเข้ารอบเพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม ด้านสังคม ในลำดับถัดไป

การฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19

T63-10-052 สร้างสรรค์ สืบสาน ส่งต่อ
T63-11-050 นวัตกรรมระบบข้อมูลเพื่อเด็กปฐมวัย
T63-11-157 Massenger เว็ปแอพพลิเคชั่นเพื่อReskillและบริการนักนวดบำบัดแผนไทยนอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
T63-11-164 การพัฒนาระบบความเป็นจริงเสมือนเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อความหมายได้เหมาะสม สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้กลุ่มอาการออทิซึม
T63-11-197 แพลตฟอร์มบริจาควิลแชร์ DIY ต้นทุนต่ำ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ : วีลแชร์ดัดแปลงจากรถเข็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเก่า พร้อมหัวลากไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนด้วยมือ
T63-11-215 นวัตวิถีวัฒนธรรมชาตรียุคใหม่เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน(ท่าช้าง อ่างทอง) 4.0

แพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

T63-10-025 นวัตกรรมอุปกรณ์ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแบบลอยน้ำ
T63-10-077 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการประเมินคุณภาพน้ำนมดิบในฟาร์มโคนมอัจฉริยะ
T63-11-142 เรียน รู้ รักษ์ ณ. วัดโพธิ์
T63-11-246 ชุดหมอนพลวัตตามเวลา
T63-11-265 การพัฒนารูปแบบธุรกิจแพลตฟอร์มสำหรับตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืชบนแปลงเพาะปลูกโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและ machine learning
T63-11-320 นักสืบสะเต็มกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

มิติปัญหาสังคมอุบัติใหม่ในเมือง

T63-11-085 สร้างพลังชุมชนเพื่อเด็กปฐมวัยปลอดมลพิษ
T63-11-121 พัฒนาระบบตรวจจับเรือลำน้ำโขง
T63-11-128 การแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้เทคโนโลยีระบบข้อมูลหมุนเวียน (Blockchain)
T63-11-147 โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม platform ด้านความปลอดภัย ระบบสายตรวจอัจฉริยะ
T63-11-203 วัยเก๋าเตือนภัย
T63-11-310 โครงการ A.I. Eyes Care เพื่อป้องกันปัญหาการโดดเรียนและทะเลาะวิวาท