SID ใต้ชายแดนเปิดรับสมัครเพื่อรับการสนับสนุนพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม

📢หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ ภาคใต้ชายแดน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
📍ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และนิติบุคคล สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564
〽️ โดยมีทุนสนับสนุนไม่เกิน 300,000 บาท ต่อผลงานนวัตกรรม
ภาคใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก”
🔍คุณสมบัติผู้สมัคร:
ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กิจการเพื่อสังคม หรือนิติบุคคลที่มีผลงานนวัตกรรม และมีพื้นที่ดำเนินงานอยู่ภายในเขตพื้นที่ภาคใต้ชายแดน
ลงทะเบียนรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 64