ประกาศผลแนวคิดที่ผ่านการพิจารณาโครงนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2565

ข้อเสนอ concept idea ที่ผ่านการพิจารณารอบแรก ผลดังประกาศด้านล่าง ทั้งนี้ โดยการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป จะเป็นการจัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ การยืนยันนิติบุคคลที่ใช้ในการขอรับการสนับสนุน และการแสดงหลักฐานความร่วมมือกับพื้นที่หรือหน่วยงานที่ร่วมดำเนินโครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. โปรดจัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มของโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2565 พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคลนั้นๆ ให้สมบูรณ์ โดยแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ DOWNLOAD เท่านั้น
 2. โปรดส่งสำเนาเอกสารยืนยันนิติบุคคลที่ใช้ในการขอรับการสนับสนุนโครงการ โดย ภาคเอกชน ห้างร้าน สมาคม มูลนิธิ หรือวิสาหกิจชุมชน ให้ใช้สำเนาใบรับรองนิติบุคคล หรือใบจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกให้ กรณีเป็นมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐ ให้แนบสำเนาหน้าแรกของ พ.ร.บ.หรือเอกสารคำสั่งจัดตั้งหน่วยงานที่มีชื่อของหน่วยงาน
 3. โปรดจัดทำหนังสือ หรือเอกสารอื่นใดที่สื่อถึงความร่วมมือกับพื้นที่หรือหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ เช่น บันทึกความเข้าใจ (MOU) จดหมายแสดงความร่วมมือ หรือแบบตอบรับที่แสดงถึงความร่วมมือ เป็นต้น
 4. โปรดส่งเอกสารข้อ1 ถึงข้อ 3 มายังอีเมล social@nia.or.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  ภายในเวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ทั้งนี้ สนช. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเอกสาร สำหรับผู้เสนอโครงการที่ส่งเอกสารมาเกินวันและเวลาที่กำหนด หรือกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
 5. สนช. ขอเรียนแจ้งรูปแบบการสนับสนุนเงินภายใต้กลไกของ สนช. ดังต่อไปนี้
  1. สนช. จะสนับสนุนในลักษณะเงินให้เปล่า ในรูปแบบการเบิกจ่ายย้อนหลัง (reimbursement)
  2. ค่าใช้จ่ายที่ให้การสนับสนุน
   1. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าค่าใช้จ่าย ตามรายการในโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
   2. ค่าจ้าง คือ ค่าใช้จ่ายแก่หน่วยงานสนับสนุนภายนอก (outsources) ตามอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตามที่ สนช. พิจารณา
   3. ค่าจ้างวิเคราะห์ ทดสอบ ค่ารับรองมาตรฐาน สนับสนุนได้ตามอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตามที่ สนช. พิจารณา
   4. ค่าตอบแทนวิชาการ คือ ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญหรือค่าจ้างนักวิจัยจากภายนอก โดยไม่เกินอัตราตามที่ สนช. กำหนด (ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน)
   5. สนช. ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT)
  3. ผู้ที่ผ่านการพิจารณาต้องทำสัญญาตามรูปแบบที่ สนช. กำหนด
  4. โครงการจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อลงนามในสัญญากับ สนช. เรียบร้อยเท่านั้น

ด้านนวัตกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และมานุษยวิทยา

 1. T64-08-003         อารามอารมณ์
 2. T64-08-023         การสร้างหนังสือประวัติพระธาตุพนมจากทฤษฎีการรื้อสร้าง: กรณีศึกษาตำนานอุรังคธาตุ
 3. T64-08-029         กลไกการเชื่อมพลังของคนสามวัยผ่านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปูนาเพื่อสร้างมูลค่า “เพิ่ม”เศรษฐกิจวิถีชุมชน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 4. T64-09-009         เสน่ห์เมืองเพชร : การยกระดับภูมิปัญญาทุนทางวัฒนธรรมของสินค้าชุมชนด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ Storytelling & Application
 5. T64-09-011         พิพิธภัณฑ์สาโทไทย
 6. T64-09-025         ทาน-เที่ยว-ไทย
 7. T64-09-032         PEACE Model: การอนุรักษ์ศาสนสถานแห่งพหุวัฒนธรรม ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
 8. T64-09-044         นวัตกรรมเรือนพื้นถิ่นชุมชนชาวกูยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 9. T64-09-053         ผ้าย้อมคราม ผสานนาโน Bacmatic DM-3015N  สารต้านไวรัสลงในเส้นใย
 10. T64-09-064         วันส์ อัพออน อะ ทาวน์: สมุดเสียงจากมรดกวัฒนธรรม
 11. T64-09-081         การปรับเปลี่ยนรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ในยุคเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง
 12. T64-09-084         การยกระดับกระบวนการผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์จากไผ่ ชาติพันธ์ลาหู่ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
 13. T64-09-087         เรือไม้ไผ่ : ต่อลมหายใจให้กว๊านพะเยา
 14. T64-09-090         โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2565
 15. T64-09-092         การพัฒนาสถาปัตยกรรมต้นแบบจากเทคนิคการหารูปทรง (ทรงจอมแห) ด้วยการออกแบบเชิงคำนวนและการประกอบด้วยหุ่นยนต์
 16. T64-09-095         หมูป่าวีอาร์: แพลตฟอร์มความเป็นจริงเสมือนเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่วนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน
 17. T64-09-099         โครงการพัฒนานวัตกรรมบริการทางการท่องเที่ยวบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย บ่อแก้ว ลัวฉือนี
 18. T64-09-104         โครงการ ตะเพียนแสงสื่อสาน เรื่องราวอดีตเสาชิงช้า
 19. T64-09-106         นวัตกรรมสื่อบันเทิงเพื่อการส่งออกวัฒนธรรม : ศิลปะการต่อสู้มวยไทย
 20. T64-09-114         กระตั้วแทงเสือ; การฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้านสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
 21. T64-09-115         การพัฒนาเมืองเชียงดาว สู่เมืองมรดก
 22. T64-09-127         สร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อสืบสานยกระดับภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปวัฒนธรรมวัดบางอ้อยช้างสู่การเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน
 23. T64-09-142         อนุรักษ์และเรียนรู้วรรณคดีไทยด้วย AI
 24. T64-09-147         นวัตกรรมคล้า Local สู่เลอค่า
 25. T64-09-182         นวัตกรรมการสื่อสารวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย
 26. T64-09-185         การสร้าง Power within ผ่านการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม (Social Lab) สู่ชุมชนชาติพันธุ์ลาหู่
 27. T64-09-243         นวัตกรรมการจัดการองค์ความรู้ในอิสลาม (Islamization of knowledge : IOK) โดยใช้มัสยิดเป็นฐานเพื่อชีวิตที่มีสุขของชุมชมมุสลิมในจังหวัดปัตตานี
 28. T64-09-260         ม้งไซเบอร์
 29. T64-09-270         สร้างมูลค่าผ้าหม้อห้อมเมืองแพร่ด้วยนวัตกรรมพลาสมา เพิ่มคงทนสีย้อมและอัตลักษณ์ลวดลายสมัยใหม่
 30. T64-09-385         นวัตกรรมแพลตฟอร์ม ฟาร์บิกล้านนาวีอาร์ เพื่อยกระดับภูมิปัญญาพื้นถิ่นผ้าทอล้านนาและส่งเสริมผลิตภันฑ์ผ้าทอยกดอกลำพูน
 31. T64-09-412         ดิจิตอลแพลตฟอร์ม “เสน่ห์บางลำพู”
 32. T64-09-413         การยกระดับภูมิปัญญาทอผ้าพื้นเมืองสู่สากล กลุ่มทอผ้าบ้านนาสา ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 33. T64-09-414         โครงการ พัฒนาแอปพลิเคชัน “โลกเสมือนก้าวสู่โลกความจริงผ่านศิลปะสร้างสรรค์ในพื้นที่สาธารณะ
 34. T64-09-417         ผู้ช่วยส่วนตัวในการตระเวนดู ‘ศิลปะการแสดง’ รอบกรุงเทพฯ
 35. T64-09-418         เก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพจากงานหัตถกรรมหวาย
 36. T64-09-419         โครงการพัฒนาตำบลท่าศาลา ให้เป็นตำบลเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Sub district) โดยใช้การขับเคลื่อนนวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาพื้นบ้าน สู่การพัฒนาชุมชนเชิงการเรียนรู้สร้างสรรค์ที่ยั่งยืน
 37. T64-09-422         การพัฒนาช่างฝีมือเจียระไนพลอยเพื่อขับเคลื่อนสู่การประกอบอัญมณีและเครื่องประดับด้วยนวัตกรรม
 38. T64-09-425         วัฒนธรรมภูมิปัญญารถม้าลำปาง” ลมหายใจที่ยังคงต้องอนุรักษ์
 39. T64-09-430         วิวิธชาติพันธุวาหาร: นวัตกรรมอาหารพร้อมปรุงเพื่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ในประเทศไทย
 40. T64-09-431         วิวิธชาติพันธุ์คาราวาน: วัฒนธรรม DIY เพื่อความหลากหลายทางชาติพันธุ์
 41. T64-09-434         นวัตกรรมต้นแบบพื้นที่และสื่อการเรียนรู้ โดยการสื่อความหมายด้วยปรากฏการณ์การฉายภาพเสมือน เชิงสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนัง : กรณีศึกษา เรื่องมิติความเชื่อในศาสนาพุทธ พราหมณ์ ผี ในวัฒนธรรมล้านนา สำหรับเยาวชน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 42. T64-09-436         โครงการ การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมด้านอาหารล้านนา (น้ำปู๋)
 43. T64-09-437         โครงการ Canal Food :  การยกระดับภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเพื่อสานต่อลมหายใจและวิถีชีวิตริมคลองดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 44. T64-09-438         การเพิ่มมูลค่าอัตลักษณ์เครื่องเขินด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ
 45. T64-09-441         มูลค่าจากราก
 46. T64-09-453         “Reimagine” ตลาดยุค ร.ศ.123 คลองสิบสอง หกวา”
 47. T64-09-466         การส่งเสริมนวัตกรรมองค์ความรู้และการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมของชุมชนพุทธและอิสลามในพื้นที่ชุมชนเนินพลับหวาน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมระหว่างสองศาสนาอย่างยั่งยืนและเป็นต้นแบบของประเทศไทย
 48. T64-09-467         นวัตกรรมสื่อสำหรับการประกอบศาสนกิจของผู้ป่วยในยุค COVID – 19ของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 49. T64-09-468         นวัตกรรมการสอนอัลกุรอานระบบกุรอานีย์
 50. T64-09-470         นวักรรมการยกระดับคุณภาพจิตใจโดยใช้อัลกุรอานเป็นฐานสำหรับผู้สูงวัยมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้
 51. T64-09-472         การพัฒนาเยาวชนเพื่อการมีสุขภาวที่ดีและการเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ
 52. T64-09-473         โครงการต้นแบบนวัตกรรมชุดความรู้เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนหลากระดับสืบสานมรดกวัฒนธรรมย่านชุมชนเมืองเก่าอย่างยั่งยืน
 53. T64-09-474         การท่องเที่ยววิถีใหม่ ผลกระทบเชิงนิเวศต่ำ @ทากาศเหนือ
 54. T64-09-475         การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน โดยเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า(อีก้อ) และลาหู่ (มูเซอ) จังหวัดเชียงราย
 55. T64-09-476         คุณค่าอัตลักษณ์ไม้สักแพร่ นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยยั่งยืน
 56. T64-09-477         โครงการการสร้างภูมิคุ้มใจผ่านศิลปะบำบัดแบบมีส่วนร่วม
 57. T64-09-480         “ภูมิ-ดิน” ภูมิปัญญาด่านเกวียน จากเครื่องปั้นดินเผาสู่องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
 58. T64-09-482         การพัฒนางานหัตถกรรมสังคโลก สำหรับย่านสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ชุมชนริมคลองแม่รำพัน เมืองสุโขทัย
 59. T64-09-488         การยกระดับผลิตภัณฑ์ไม้แกะลลักของวิสาหกิจชุมชนบ้านกิ่วแลน้อยด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบดิจิตอล
 60. T64-09-489         รู้จักเรา รู้จักชุมชน
 61. T64-09-495         สัมผัสที่หก “หัวใจเชียงราย”
 62. T64-09-497         นวัตกรรมศิลปะพื้นถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเมืองแกอย่างยั่งยืน
 63. T64-09-503         เสียงของเมืองสยามแห่งอนาคตด้วยสื่อดิจิทัลสมัยใหม่
 64. T64-09-506         นวัตกรรมแบบยั่งยืนและการใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
 65. T64-09-509         ห้องแล็บชุมชน – มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ละครชาตรี ชุมชนนางเลิ้ง
 66. T64-09-518         เสียง(อิน)ดี : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจต่อกลุ่มชาติพันธุ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้วัฒนธรรมผ่านเสียง
 67. T64-09-520         ทูมอร์โรว์ ช้างม่อย: ก้าวแรกแห่งการเป็นย่านนวักรรมและศิลปะ”ช้างม่อย”
 68. T64-09-521         แจ่มขนาด
 69. T64-09-522         ผ้าฝ้ายผสมใยผักตบชวา
 70. T64-09-524         การส่งเสริมการท่องเที่ยวผจญภัย-วัฒนธรรมแบบทัวร์เสมือนจริงที่กรุงชิง นครศรีธรรมราช
 71. T64-09-525         สัปปายะ สเปซ – นวัตกรรมพื้นที่ตื่นรู้เพื่อความสุขของชีวิต
 72. T64-09-531         โครงการ Dimas แพลตฟอร์มนวัตกรรมการบริหารจัดการมัสยิดอัจฉริยะ
 73. T64-09-534         นวัตกรรมบนผืนผ้าใบไนลอนอัพไซคลิ่งเพื่ออนาคต ฟื้นฟูชีวิตและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
 74. T64-09-535         Hubอาหารอีสานวีแกน
 75. T64-09-538         มโหระทึก – นวัตธรรมดนตรีเพื่อสันติสุข
 76. T64-09-541         Chanintorn Pensute
 77. T64-09-544         การสร้างเครือข่ายสำหรับแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านนวัตกรรมมัคคุเทศก์อัจฉริยะ
 78. T64-09-549         ระบบบันทึกและต่อยอดเพลงชาติพันธุ์และพ่วง Music Marketing ของดนตรีไทยทรงดำ
 79. T64-09-553         โครงการเพิ่มศักยภาพช่างทอผ้าไหมด้วยการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพช่างทอผ้าไหม
 80. T64-09-555         ภาพยนตร์สารคดี สรรพปัญญากะปิน้ำปลา เบื้องหลังรสชาติความเป็นไทย
 81. T64-09-560         กลิ่นไทย ความงามที่สัมผัสได้ด้วยใจ
 82. T64-09-561         ระบบปรับปรุงพัฒนา พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 83. T64-09-564         งานศิลปะแสงไฟ “อเวคเคนนิ่ง แบงค์กอก”
 84. T64-09-568         สยาม บี สเตย์สตูดิโอ สปา แอนด์ รีสอร์ท
 85. T64-09-571         ภาพศิลปะบำบัดอากาศจากถ่านเปลือกเมล็ดกระบก
 86. T64-09-576         ศิลป์ทรัพย์(Silpa-sub) แพลตฟอร์มสร้างรายได้จากศิลปกรรมNFT Art
 87. T64-09-577         มอญบาร์ซาร์ มาร์เก็ตสินค้าชนเผ่าเพื่อความยั่งยืน
 88. T64-09-579         ผลิตภัณฑ์สิ่งทอชาติพันธุ์ร่วมสมัย
 89. T64-09-580         ฮีต12คลอง14วิถีคนภูไทในรูปแบบระบบบริหารจัดการออนไลน์แบบผสมผสานห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อคงวิถีประเพณีอีสานสืบสานวัฒนธรรมในยุคโควิด-19
 90. T64-09-581         การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างการประกอบการและการท่องเที่ยว ผ่านทุนทางศิลปวัฒนธรรมชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลา
 91. T64-09-582         CRICKETEER
 92. T64-09-584         สเน่ห์วันวาน  สายน้ำท่าจีน
 93. T64-09-586         นวัตกรรมทางดนตรีพื้นบ้านไทยเพื่อส่งออกสู่ตลาดโลก
 94. T64-09-588         ตลาดผ้าไหมสานใจออนไลน์ อีสานโฟโต้บูธ
 95. T64-09-595         ชีวิต = พบเจอ
 96. T64-09-596         รำแก้บนร่วมสมัย กับ เทคโนโลยี Virtual Reality และ Blockchain  เพื่อผสาน รูปแบบ Metaverse
 97. T64-09-601         เเคมป์คาร์มาหาชุมชน
 98. T64-09-602         คอนเสิร์ตออนไลน์เสมือนจริง

นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีความสุข

 1. T64-08-004         มายสกอร์ แพลตฟอร์ม
 2. T64-08-005         มหัศจรรย์ดอยหลวงเชียงดาว พื้นที่สงวนชีวมณฑลขององค์การยูเนสโกแห่งใหม่ในประเทศไทย
 3. T64-08-006         วาด แพลตฟอร์ม
 4. T64-08-011         อะตอม โปรเจ็ค
 5. T64-09-016         หาเพื่อนใหม่ปลอดภัย หารายได้สนุก
 6. T64-09-023         “สันโดษไม่โดดเดี่ยว” การพัฒนา Social VR Platform เพื่อสร้างความสุขในสังคมส่วนตัว
 7. T64-09-042         เพ็ทฮักกี้
 8. T64-09-043         “Robo – Crop” หุ่นยนต์ทางการเกษตรสำหรับคนพิการ
 9. T64-09-045         เมืองสรวงเมืองจักรยาน
 10. T64-09-068         นมแพะเพื่อเพื่อนรัก
 11. T64-09-085         ฟิตเนส วีซ่า – สวัสดิการฟิตเนสสำหรับองค์กร
 12. T64-09-086         platform ออกกำลังกายเพื่อตัวคุณและส่วนรวม
 13. T64-09-088         โครงการฟาร์มนวัตกรรมพลังงานเพื่อการพึ่งพาตนเองและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 14. T64-09-098         นวัตกรรมเชิงกระบวนการการจัดการพื้นที่ชายหาดจอมเทียน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 15. T64-09-105         ไฟขอบทางสำหรับเลนจักรยาน
 16. T64-09-108         โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบโภชนาการครบถ้วนด้วยทรัพยากรทางเลือกคุณภาพสูง
 17. T64-09-116         แพลตฟอร์มพิลกริม ; มาร์เกตเพลสของเหล่าผู้แสวงหาชีวิตทางเลือกใหม่
 18. T64-09-183         การพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันอัจฉริยะสำหรับการประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อวิถีสุขภาพดี
 19. T64-09-214         การใช้สัตว์เลี้ยงบำบัดในการจัดการความเครียดท่ามกลางบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม: กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส
 20. T64-09-308         จรจัดสรร ; ที่พักพิงหมาจรจัดในบริบทชุมชนเมืองเพื่อชุมชนน่าอยู่
 21. T64-09-395         รูปแบบนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงบวกเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในวิถีชีวิตใหม่
 22. T64-09-420         นวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
 23. T64-09-424         โครงการการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ออนไลน์โดยชุมชนบางกะเจ้า
 24. T64-09-426         การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยไมซีเลียมเพื่อเป็นพลาสติกชีวภาพตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
 25. T64-09-442         นวัตกรรมการท่องเที่ยวทางการเกษตรเชิงนิเวศเสมือนจริงผ่านแอปพลิเคชัน “ขายสด” (KAISOD) ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรคนพิการ ดิจิทัลคอนเทนต์ ช่องทางการซื้อขายสินค้าการเกษตรและการให้บริการในพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของคนพิการหนองหญ้าไซ สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย  จังหวัดสุพรรณบุรี
 26. T64-09-444         ดอยสเตอร์ โนแมด : รอนแรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ราก…
 27. T64-09-445         นวัตกรรมโปรแกรมจิตอาสาเพื่อส่งเสริมคุณภาพการทำงานและความสุขของคนเมือง
 28. T64-09-447         การออกแบบชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนเมือง
 29. T64-09-448         การพัฒนาระบบ ECOLIFE เพื่อการจัดการข้อมูลขยะพลาสติก
 30. T64-09-450         สายรัดเพื่อออกกำลังกายธรรมชาติชีวิต
 31. T64-09-454         โครงการนวัตกรรมการออกแบบท่าออกกำลังกาย-ใจ-จิต
 32. T64-09-458         นวัตกรรมเชิงกระบวนการการจัดการมาตรฐานอาหารโต๊ะจีนพื้นที่จังหวัดนครปฐม ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมที่มีมาตรฐานและถูกสุขอนามัยอย่างยั่งยืน
 33. T64-09-460         แนวทางการสร้างนวัตกรรมเชิงกระบวนการการจัดการขยะชุมชนด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวสามชุก เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 34. T64-09-461         นวัตกรรมเชิงกระบวนการการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่เมืองมรดกโลกอยุธยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ลดผลกระทบต่อโบราณสถานและโบราณวัตถุและการทำงานร่วมกันของชุมชนท่องเที่ยวโดยรอบแหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน
 35. T64-09-462         นวัตกรรมเชิงกระบวนการการจัดการการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (จิ้งหรีด) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนในชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท
 36. T64-09-463         นวัตกรรมเชิงกระบวนการการจัดการพื้นที่ชุมชน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
 37. T64-09-464         รูปแบบการสร้างกระบวนการเชิงนวัตกรรมการอยู่ร่วมกันของคนและสัตว์เลี้ยงของโรงแรมในเขตเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับคนรักสัตว์และต่อยอดการท่องเที่ยวสำหรับคนและสัตว์ในประเทศไทย
 38. T64-09-479         สแน็คสมุนไพรเพื่อสุขภาพสุนัขและแมว
 39. T64-09-485         โครงการผู้สูงอายุ 3T
 40. T64-09-494         แพลตฟอร์มรถโดยสารรับส่งพนักงานอัจฉริยะ
 41. T64-09-498         ปลูกไม้รักษาใจ
 42. T64-09-504         แพลตฟอร์มส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชุมสภาพลเมือง
 43. T64-09-505         นวัตกรรมเรียนรู้เปลี่ยนชีวิต Spiritual Millionaire
 44. T64-09-513         Youth Diary ดี เก่ง กล้า
 45. T64-09-519         LOL iHeal Platform ดูแลสุขภาพจิตออนไลน์ ครบวงจร
 46. T64-09-527         เซนส์ซีรีส์
 47. T64-09-539         ระบบบริหารจัดการสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ
 48. T64-09-540         โครงการพัฒนาระบบตลาดกลางพลังงานจากขยะพลาสติกด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิสเพื่อสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนสู่ชุมชน
 49. T64-09-547         สมานพลัง สมานใจ สมานความคิด สู่ชีวิตที่มีคุณภาพ
 50. T64-09-552         โคดแฮ็ปปี้
 51. T64-09-556         นวัตกรรมระบบการจัดการจราจรเพื่อความสุขของชุมชน
 52. T64-09-557         อารีอะราวนด์
 53. T64-09-562         ระบบแอพพลิเคชั่นจากโรงครัวสู่ไร่นา : นวัตกรรมจัดการขยะอาหารของชุมชน
 54. T64-09-565         โครงการแพลตฟอร์มแห่งการสร้างความสุขของคนในสังคมเมือง
 55. T64-09-569         โครงการดิจิทัลดีเอ็นเอ: แพลตฟอร์มวิเคราะห์ศักยภาพด้านดิจิทัล เชื่อมสู่ตำแหน่งงานในยุคดิจิทัล
 56. T64-09-570         ภูมิปัญญานวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำชุมชน
 57. T64-09-573         Energy Up : จัดง่าย ใช้ง่าย ได้มาตรฐาน แพลตฟอร์มเกี่ยวกับการจัดสายการแข่งขัน การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออกกำลังกายและกิจกรรมการกีฬาต่าง ๆ
 58. T64-09-575         โปรแกรม PeopleForward โปรแกรม HR 5.0 สำหรับ Individual Competency & Performance Improvement
 59. T64-09-583         โครงการ “เพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้มีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างงาน รายได้ ให้ชุมชนในสภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรน่า-19”
 60. T64-09-585         คนเมืองอาบป่าเยียวยาจิตใจ
 61. T64-09-587         นวัตกรรมซูเปอร์ฟู้ดจากพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ใช้ทดแทนเนื้อสัตว์ มีโปรตีนคุณภาพสูงกว่าเนื้อสัตว์ 1.5 เท่า
 62. T64-09-592         ธนาคารจิตอาสา สำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจและเครือข่ายนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
 63. T64-09-599         Food Waste to Farm – แพลตฟอร์มจัดการขยะเศษอาหารในสำนักงานและอาคารพักอาศัย
 64. T64-09-600         หมู่บ้านข้าวสาลีเงินล้าน : หมู่บ้านพิชิตขยะพลาสติกสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวตาม BCG Model

นวัตกรรมบริการด้านสุขภาพ และสวัสดิการเพื่อสังคม

 1. T64-08-008         สมุดบันทึกข้อมูลสุขภาพแบบพกพา
 2. T64-08-030         รูปแบบกันลืม
 3. T64-08-038         โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสุขภาพชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการระบาด COVID – 19 ในการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation)
 4. T64-09-019         “VR Care Giver Training” ระบบฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงแบบเสมือนจริง
 5. T64-09-033         ส่งเสริมระบบการดูแลสุขภาพของผู้ด้อยโอกาส ที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร์
 6. T64-08-038         โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสุขภาพชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการระบาด COVID – 19 ในการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation)
 7. T64-08-040         รถวีลแชร์ไฟฟ้าสำหรับคนพิการ เพื่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
 8. T64-09-041         การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพจากกลุ่มอาการโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยใช้นวัตกรรมเครื่องมือประเมินความเสี่ยงและการแจ้งเตือนเพื่อการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
 9. T64-09-048         ระบบป้องกันการเกิดแผลกดทับอัตโนมัติ
 10. T64-09-049         การพัฒนานวัตกรรมบ้านต้นแบบสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในชุมชนเพื่อคุณภาพการดูแลที่เป็นเลิศ
 11. T64-09-066         ระบบเชื่อมโยงข้อมูลไร้รอยต่อแบบอัตโนมัติของศูนย์ไตเทียมกับหน่วยงานราชการโดยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ
 12. T64-09-070         การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อประชาชนพื้นที่เขต9
 13. T64-09-074         การพัฒนาโซเซียลมีเดียแพลทฟอร์มสำหรับการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุ ในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 14. T64-09-077         แคร์คุณสู่ถนนสายสุขภาพ
 15. T64-09-083         การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบัยตุลมาลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบ้านโสร่ง ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
 16. T64-09-096         นวัตกรรมแผ่นกำหนดจุดฉีดอินซูลินผ่านแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยเบาหวานในชีวิตวิถีใหม่ จังหวัดนครพนม
 17. T64-09-101         นวัตกรรมสมาร์ทโฟนแอพพลิเคชั่น เพื่อป้องกันปัญหาอาการปวดกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน
 18. T64-09-111         การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต ของเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย
 19. T64-09-113         การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
 20. T64-09-117         Umood plus “แอพพลิเคชั่น ดูแลสุขภาพจิต สุขภาพใจ วัย 60+
 21. T64-09-132         การพัฒนาโมเดลสุขภาพ 4 มิติเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
 22. T64-09-138         นวัตกรรมการผลิตเครื่องช่วยฟังแบบใหม่โดยการสแกนสามมิติ และใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ
 23. T64-09-199         ASSIST BED : ลดความเหนื่อยล้าให้กับผู้ดูแล เพิ่มความสุขให้ผู้ป่วยติดเตียง
 24. T64-09-235         การพัฒนาโปรแกรมการดูแลด้านโภชนาการด้วยอาหารท้องถิ่นชายแดนใต้ ต่อภาวะโภชนาการของผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่มีภาวะขาดสารอาหาร
 25. T64-09-319         โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ก 1323 ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต และสายด่วนสุขภาพจิต 1323
 26. T64-09-333         กระจกอัจฉริยะ
 27. T64-09-338         เอ็นแคร์ แอร์ชีลด์
 28. T64-09-421         แพลตฟอร์มเมืองคู่แฝดดิจิทัลจากการผนวกข้อมูลคุณภาพอากาศและแบบจำลองสารสนเทศเมืองเพื่อการพัฒนาเมืองสุขภาวะ
 29. T64-09-428         ข้อเสนอแนวคิดโครงการ AI ตรวจฟันอัจฉริยะ และ Chatbot รู้ทันฟันดี
 30. T64-09-432         แฮปปี้มีท “สุขใจ เพื่อน วัยเก๋า”
 31. T64-09-433         หนังเร่เร่สุข: สุข-สุขภาพ
 32. T64-09-439         นาบิ เวลเนส – โครงการนวัตกรรมบริการด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมการบำบัดพฤติกรรมเสพติดด้วยเครื่องมือเชิงบวกโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชุมชนเมือง
 33. T64-09-446         เทมเซฟ
 34. T64-09-451         ระบบโทรเวชเพื่อผู้ป่วย Covid19 และผู้สูงอายุ
 35. T64-09-452         กาลครั้งหนึ่งกับสูงวัย
 36. T64-09-457         สายโลหิต
 37. T64-09-459         ระบบติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา
 38. T64-09-471         รูปแบบการบริหารจัดการทุนทางสังคม(เงินซะกาต เศาะดะเกาะฮฺ วะกัฟ)ของมัสยิดในจังหวัดนราธิวาสสู่การสร้างชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน
 39. T64-09-478         โครงการนวัตกรรมรูปแบบใหม่ลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาวะชุมชนคลองเตย
 40. T64-09-484         ระบบเฝ้าติดตามสุขภาพชุมชนผ่านเครื่องวัดสัญญาณชีพอัจฉริยะ
 41. T64-09-487         อาสาสมัครอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำชุมชน
 42. T64-09-490         การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าและอาหารทางเลือก ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม) ในจังหวัดอุบลราชธานี
 43. T64-09-493         นวัตกรรมผ้าอิเล็กโทรแอ็กทีฟที่มีสนามพลังงานไฟฟ้าระดับต่ำ เพื่อเป็นต้นแบบในการช่วยเหลือผู้ป่วยแผลกดทับ เกิดสวัสดิการสังคมแบบแบ่งปัน
 44. T64-09-496         Thanawit Jaritsue
 45. T64-09-499         เอกซ์ไซน์แอฟ
 46. T64-09-501         ระบบเฝ้าระวังสัญญาณชีพและแผลกดทับสำหรับดูแลผู้สูงอายุอัจฉริยะโดยเซ็นเซอร์ร่างกายและปัญญาประดิษฐ์
 47. T64-09-502         ระบบถาม-ตอบอัจฉริยะเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง
 48. T64-09-507         ระบบไอทีเพื่อบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
 49. T64-09-508         เครื่องกายภาพแขนและขา แบบหมุนเหวี่ยงและโยก
 50. T64-09-512         สร้างบทเรียนคณิตศาสตร์ด้วยสื่อ 3 มิติเสมือนจริง (Virtual Reality: VR) สำหรับบุคคลผู้เป็นออทิสติกร่วมกับเครือข่ายชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดปราจีนบุรี
 51. T64-09-517         นวัตกรรมโปรแกรมสร้างสุขสภาพ (Wellness) สำหรับผู้สูงอายุ ตาม Model Cilento Lifestyle (CIAO Study)
 52. T64-09-529         โครงการระบบดิจิทัลสุขภาพสำหรับใช้ในการฝึกการหายใจเพื่อลดความดันโลหิต
 53. T64-09-542         ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลในโรงพยาบาล
 54. T64-09-546         ระบบติดตามและช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ และผู้สูงวัยที่สูญเสียความทรงจำ
 55. T64-09-548         ฝันดี ชีวิตดี
 56. T64-09-559         ระบบจัดการข้อมูลดูแลติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุอัจฉริยะ
 57. T64-09-572         การพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดภาวะการติดเชื้อในกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 58. T64-09-574         โครงการพัฒนาสุขภาพและสวัสดิการเพื่อสังคม
 59. T64-09-578         การพัฒนาชุมชนด้วยนวัตกรรมดิจิทัล “มีสิทฺธิ (Me Sitthi)” สำหรับการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคล
 60. T64-09-590         การเสริมประสิทธิภาพเตียงพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตแบบปรับระดับได้หลากหลาย
 61. T64-09-591         คราวด์เช็ค เวปแพลตฟอร์มให้ข้อมูลความหนาแน่นการใช้งานพื้นที่เพื่อชีวิตที่มีความสุข สำหรับย่านนวัตกรรมอารีย์
 62. T64-09-604         ไอโซโลฟิเลีย