NIA ร่วมกับ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมผู้สมัครขอทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2564

NIA ร่วมกับ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำภาคเหนือตอนบน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสังคม สำหรับผู้สมัครขอทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรม และคุณวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม NIA ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “นโยบายและความเป็นมาของหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม” โดยในงานนี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการอบรมมากกว่า 150 ราย ณ ห้องประชุมจัดงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และผ่านโปรแกรมออนไลน์ zoom meeting และ Facebook Live

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.adicet.cmru.ac.th/SID/