NIA และ EdVISORY เปิดตัวโครงการ BIT Social Scale Up!

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA ร่วมกับ  EdVISORY เปิดตัวโครงการ BIT Social Scale Up! ของหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมสำหรับพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและบ่มเพาะแนวคิดนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาทางสังคม ด้วยการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม โดยมีการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและพี่เลี้ยง จนสามารถผลักดันไปสู่ต้นแบบหรือโครงการนำร่องที่สามารถขอรับการสนับสนุนจาก NIA

โดยในงานมีรองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม นายวิเชียร สุขสร้อย ให้เกียรติเป็นเปิดงาน และนายอัฑฒ์รุจ  อิ่มบุณยวัฒน์ นักพัฒนานวัตกรรม ร่วมบรรยายเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคม