NIA ร่วมกับ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสังคม

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (SID) ประจำภาคเหนือตอนล่าง 1 จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ การบรรรยายในหัวข้อ ความเป็นมาของหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม โดย คุณคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA รวมไปถึงมีการบรรยายให้ความรู้ต่างๆของการเป็นผู้ประกอบการและการขอรับการสนับสนุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยในงานมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 50 ราย