NIA ร่วมกับจุฬา จัดโครงการบ่มเพาะการประกอบการสังคม SOCIAL STARTUPS INCUBATION

NIA ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดหลักสูตรบ่มเพาะการประกอบการสังคม SOCIAL STARTUPS INCUBATION COURSE ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์บ่มเพาะกลุ่มนิสิตนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และความรู้ความสามารถด้านการประกอบการสังคมเพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมและสามารถแก้ปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง ในรูปแบบแนวคิด ชิมลาง ออกแบบ และลงมือ ผ่านการพัฒนาต้นแบบเพื่อการทดลอง (PROTOTYPING) การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจเพื่อสังคมและแผนธุรกิจเพื่อสังคม เป็นเวลา 3 เดือน ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครรุ่นที่ 1 เข้ามาชิมลางหลักสูตรนี้เป็นที่เรียบร้อย