NIA ร่วมกับ YoungHappy เปิดตัวโครงการ Innovation for Aging Society!

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ YoungHappy เปิดตัวโครงการ Innovation for Aging Society โครงการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ให้ตอบโจทย์สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุของไทย ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ควบคู่ไปกับการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ (Mentor) พร้อมทั้งทดสอบแนวคิดกับกลุ่มเป้าหมาย จนสามารถผลักดันไปสู่ต้นแบบหรือโครงการนำร่องที่สามารถขอรับการสนับสนุนจาก NIA ได้ โดยในวันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ขึ้น เพื่อให้ 15 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ได้เข้ามาคัดเลือกและพูดคุยทำความรู้จักกับ mentor ของตนเองเป็นครั้งแรก และทราบถึงลำดับกิจกรรมในโครงการ