NIA ร่วมกับ SID จัดงาน SID-Talks ครั้งที่ 2 ตอน นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคกลาง วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมจัดงาน SID-Talks ครั้งที่ 2 ตอน นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (พื้นที่ภาคกลาง) โดยมี ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร คนบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ให้เกียรติเปิดงาน และมีบรรยายพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อสังคม โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการยุคใหม่” โดยนายเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของ 12 ผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการในปี 2564 และแนวทางการได้รับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564