ประกาศผลโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2565 ที่ได้รับการสนับสนุน

ด้านนวัตกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และมานุษยวิทยา

 1. T64-08-003 อารามอารมณ์
 2. T64-09-064 วันส์ อัพออน อะ ทาวน์: สมุดเสียงจากมรดกวัฒนธรรม
 3. T64-09-260 ม้งไซเบอร์
 4. T64-09-588 ตลาดผ้าไหมสานใจออนไลน์ อีสานโฟโต้บูธ

ด้านนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีความสุข

 1. T64-08-005 มหัศจรรย์ดอยหลวงเชียงดาว พื้นที่สงวนชีวมณฑลขององค์การยูเนสโกแห่งใหม่ในประเทศไทย
 2. T64-09-444 ดอยสเตอร์ โนแมด: รอนแรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ราก…
 3. T64-09-494 แพลตฟอร์มรถโดยสารรับส่งพนักงานอัจฉริยะ
 4. T64-09-557 อารีอะราวนด์

ด้านนวัตกรรมบริการด้านสุขภาพ และสวัสดิการเพื่อสังคม

 1. T64-09-019 “VR Care Giver Training” ระบบฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงแบบเสมือนจริง
 2. T64-09-048 ระบบป้องกันการเกิดแผลกดทับอัตโนมัติ
 3. T64-09-319 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ก 1323 ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต และสายด่วนสุขภาพจิต 1323
 4. T64-09-484 ระบบเฝ้าติดตามสุขภาพชุมชนผ่านเครื่องวัดสัญญาณชีพอัจฉริยะ
 5. T64-09-502 ระบบถาม-ตอบอัจฉริยะเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง
 6. T64-09-578 การพัฒนาชุมชนด้วยนวัตกรรมดิจิทัล “มีสิทฺธิ (Me Sitthi)” สำหรับการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคล

***สำหรับข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน สนช. จะดำเนินการประสานงานเพื่อลงนามสัญญาต่อไป