ประกาศผลรอบ Concept Idea โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 66

รายชื่อโครงการนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาในรอบแนวคิดโครงการ (concept idea) โครงการนวัตกรรมเมืองและชุมชน ประจำปี 2566 จำนวน 83 ราย แยกเป็นรายสาขาได้ดังนี้

นวัตกรรมในกลุ่มซอฟต์พาวเวอร์ จำนวน 41 ราย

 1. T65-07-014 ศิลป์ทรัพย์(Silpa-sub) แพลตฟอร์มสร้างรายได้จากศิลปกรรมNFT Art
 2. T65-07-017 ทาน-เที่ยว-ไทย
 3. T65-07-026 การพัฒนาชุดโมเดลการเรียนรู้ 3 มิติ แบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีตามมาตรฐาน ESPReL
 4. T65-07-027 ศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พื้นที่ประวัติศาสตร์อำเภอเคียนซา เพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน กรณี เยาวชนคนรุ่นใหม่ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 5. T65-08-006 แพลตฟอร์เพื่อโครงการ Open Education
 6. T65-08-013 ( S.N.A.P Platform) ระบบรวบรวมและวิเคราะภาพ CCTV อัตโนมัติ เพื่อชุมชนนวัตกรรมก้าวหน้าและยั่งยืน
 7. T65-08-014 วีซัพ
 8. T65-08-018 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุนสื่อเยาวชนเชียงใหม่
 9. T65-08-020 แอพลิเคชั่น SYPY เปลี่ยนเสียงเยาวชน เป็นนโยบาย
 10. T65-08-031 แบร์สเปซ – พื้นที่การเรียนรู้เสมือนเพื่ออนาคตของการศึกษา
 11. T65-08-041 ลานเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน
 12. T65-08-048 อินไซท์วัดโพธิ์: แอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง
 13. T65-08-061 ห้องเรียนดนตรีอัฉริยะ
 14. T65-08-064 โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์หยุดยั้งบุคคล
 15. T65-08-068 นวัตกรรมเพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้วยแพลตฟอร์ม “Smart Safety Zone 4.0”
 16. T65-08-070 ตลาดกลางซื้อขายงานทัศนศิลป์และประติมากรรมผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น
 17. T65-08-073 การขับเคลื่อนการสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิดซ้ำโดยแนวทางวิสาหกิจเพื่อสังคม
 18. T65-08-082 คลังภาพเมืองไทย
 19. T65-08-094 อารยะ: แพลตฟอร์มการผสานศิลปวัฒนธรรมไทยเข้ากับสินค้าและบริการให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
 20. T65-08-095 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง (AR) สนับสนุนมรดกวัฒนธรรมอาหารอยุธยา เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและฟื้นฟูย่าน
 21. T65-08-098 สุขโขทัยยินดี #เซ็ตอัพทูสตาร์ทอัพ
 22. T65-08-110 มีโหวต
 23. T65-08-114 การพัฒนานวัตกรรมและแพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อสร้างขีดความสามารถในการรับมือกับอาชญากรรมไซเบอร์สำหรับชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม
 24. T65-08-121 Noamally (Masu-Masu): แพลตฟอร์มการเรียนภาษาต่างประเทศออนไลน์สำหรับผู้พิการฟรี
 25. T65-08-122 การพัฒนาผ้าทอมือและอาหารถิ่นบนวิถีวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขงกับการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวบนเส้นทางนาคารูท จังหวัดบึงกาฬ
 26. T65-08-125 โครงการการศึกษารูปแบบการจัดการเชิงพื้นที่ภายใต้กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีใหม่การทำงานร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตและกลไกอิเล็กโทรนิคของสถาปัตยกรรมยุคดิสรับชั่น
 27. T65-08-130 โครงการ นวัตกรรมการพัฒนาทุนวัฒนธรรมชุมชน ผ่าน NFTs
 28. T65-08-132 นวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับสถานีตำรวจเพื่อความปลอดภัยของชุมชน กรณีศึกษาสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน
 29. T65-08-133 หลักสูตร : การฝึกอบรมเพื่อควบคุมบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตและนำส่งหน่วยงานเพื่อเข้าบำบัดรักษาความผิดปกติทางจิต
 30. T65-08-137 นวัตกรรมระบบตรวจจับวัตถุและบุคคลเพื่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
 31. T65-08-144 จัดจ้าน – เรื่องราว อาหาร และการเดินทาง
 32. T65-08-148 ตู้วิเคราะห์เหตุอัฉริยะ
 33. T65-08-149 นวัตกรรมเครื่องทอชุดสูทเสื้นใยกัญชงทอมือ 100%
 34. T65-08-155 การพัฒนาเมืองด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน (หลาดชุมทางทุ่งสง)
 35. T65-08-158 ทาสีเปลี่ยนโลก
 36. T65-08-159 นวัตกรรมศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะเพื่อพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิตในชุมชนนนทบุรี
 37. T65-08-161 แฟมิลี่เดฟ
 38. T65-08-171 โรงผลิตน้ำผักพื้นบ้าน
 39. T65-08-173 ฟู๊ดโลคอลิสต์ ครัวในตำนาน
 40. T65-08-176 ปากเป่าแซกโซโฟนอัจริยะ เพื่อผู้เริ่มหัดเล่น
 41. T65-08-185 ลูสพารตส์ออนเดอะโก : พื้นที่เล่นเคลื่อนที่สำหรับเด็กและครอบครัว

นวัตกรรมสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน 16 ราย

 1. T65-08-026 แพลตฟอร์มบริหารจัดการเศษซากทางการเกษตร
 2. T65-08-055 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลช้างป่าของหมู่บ้านคชานุรักษ์เพื่อติดตามเพื่อหนุนเสริมระบบเฝ้าระวังช้างป่าโดยชุมชน
 3. T65-08-062 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระดาษจากเปลือกข้าวโพด
 4. T65-08-067 กระดาษเปลือกถั่วไม่ลามไฟ
 5. T65-08-108 พราวด์หนองพอก: ต้นแบบเมืองนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ Zero Waste ครบวงจร และการต่อยอดด้วยการจัดการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาดูงาน และท่องเที่ยวชุมชนคาร์บอนต่ำ
 6. T65-08-111 พื้นที่ต้นแบบระบบการสัญจรด้วยยานยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
 7. T65-08-119 ระบบลดการสูญเสียน้ำประปา
 8. T65-08-135 การสร้างผลิตภัณฑ์จากเส้นเชือกพลาสติกรีไซเคิลคอมโพสิทที่ทำจากขยะพลาสติกและขยะทางการเกษตร
 9. T65-08-138 โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าชุมชนรอบป่าห้วยขาแข้งเพื่อสร้างป่าระดับในชุมชน
 10. T65-08-139 ชีวมวลและขยะเพื่ออนาคต
 11. T65-08-142 จัดทำและพัฒนาระบบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT เพื่อบริหารและจัดการน้ำและวิเคราะห์ด้วยหลักการ AI
 12. T65-08-145 โครงการสร้างผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากพืชพื้นถิ่นเพื่อลดภาวะโลกร้อน
 13. T65-08-153 วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์บันทึกค่าสำหรับบริหารและจัดการน้ำเพื่อชุมชน
 14. T65-08-167 ระบบผลิตอาหารสัตว์จากต้นอ่อนข้าวเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
 15. T65-08-168 ระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมพื้นที่เกษตรด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวราคาไม่แพงในชุมชนเทศบาลตำบลกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์
 16. T65-08-174 หุ่นยนต์ปลูกป่าทางอากาศ

นวัตกรรมที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตทุกช่วงวัย จำนวน 26 ราย

 1. T65-08-002 โฟลว์โซน สังคมโลกเสมือนเพื่อพัฒนาสถาวะจิตใจ ให้กับทุกเพศทุกวัย
 2. T65-08-019 แอพลิเคชั่น เกมการ์ด Dialogue Starter
 3. T65-08-027 พุทธนวัตกรรมในการจัดการความเครียดของผู้สูงอายุ
 4. T65-08-028 นวัตกรรมเรียนรู้เปลี่ยนชีวิต Spiritual Millionaire
 5. T65-08-035 นวัตกรรมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ใหม่เพื่อการดูเเลจิตใจของคนวัยทำงาน
 6. T65-08-038 ระบบติดตามและช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ และผู้สูงวัยที่สูญเสียความทรงจำ
 7. T65-08-069 แพลตฟอร์มศูนย์บริการสุขภาพสัตว์เลี้ยง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนครเชียงใหม่)
 8. T65-08-076 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์บุกครบวงจร: การขจัดสารไม่พึงประสงค์เพื่อการผลิตผงบุกปลอดภัยและคงตัวเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 9. T65-08-078 ชาญชรา: แอปพลิเคชันเสริมทักษะการทำงาน และหางานให้กับผู้สูงอายุ
 10. T65-08-102 แพลตฟอร์มให้บริการและวางแผนจัดส่งวัตถุดิบทำอาหารเฉพาะรายบุคคล
 11. T65-08-115 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนนวัตกรรมทอสื่อกกในขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) จังหวัดร้อยเอ็ด สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง
 12. T65-08-118 แฟลตฟอร์มการเรียนรู้ในรูปแบบครบวงจรที่นำเทคนิคการเรียนการสอนผสมผสานแบบยืดหยุ่นเพื่อสร้างและพัฒนานักธุรกิจนวัตกรรมเกษตร
 13. T65-08-120 ระบบการเรียนรู้และให้รางวัล เพื่อสร้างวินัยการเงินอย่างยั่งยืน
 14. T65-08-124 นวัตกรรมทางสังคมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนรุ่นเบบี้ บูมเมอร์
 15. T65-08-126 เลยเมืองสร้างสรรค์
 16. T65-08-134 พื้นที่สร้างสุขภาวะ Alpha Omega “Happiness Space”
 17. T65-08-140 Nareemarn Neelapaichit
  (สาธารณสุขแม่นยำเพื่อการจัดบริการและการจัดการศึกษาโดยชุมชนและวิชาชีพสุขภาพ)
 18. T65-08-152 นวัตกรรมสังคมสูงวัย: เครือข่ายบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังอาชญากรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการและกลุ่มคนเปราะบาง: พื้นที่เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 19. T65-08-157 แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับสวัสดิการท้องถิ่น “รู้สิทธิ มีสุข ทุกช่วงวัย”
 20. T65-08-166 แอพลิเคชันสำหรับคนหาย
 21. T65-08-169 แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคะแนนสุขภาพและการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
 22. T65-08-170 ไบร์ท อัพ เพื่อนบ้านเสมือนเพื่อผู้สูงอายุ
 23. T65-08-175 โครงการพัฒนากระบวนการจัดทำต้นแบบนโยบายรองรับสังคมสูงวัยในกรุงเทพมหานคร
 24. T65-08-182 ดูแร
 25. T65-08-183 ไทม์เทรเชอร์ (ขุมทรัพย์แห่งกาลเวลา): แพลตฟอร์มการส่งเสริมการทำประโยชน์แก่สังคมอย่างยั่งยืน
 26. T65-08-187 โฮมเทอราปีส

โดยการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป จะเป็นการจัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ การยืนยันนิติบุคคลที่ใช้ในการขอรับการสนับสนุน และการแสดงหลักฐานความร่วมมือกับพื้นที่หรือหน่วยงานที่ร่วมดำเนินโครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไป

 1. โปรดจัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มของโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี2566 พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคลนั้นๆ ให้สมบูรณ์ โดยแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://social.nia.or.th/2022/city66/ หรือใช้แบบฟอร์มตามเอกสารแนบในอีเมลฉบับนี้เท่านั้น
 2. โปรดส่งสำเนาเอกสารยืนยันนิติบุคคลที่ใช้ในการขอรับการสนับสนุนโครงการ
 • กรณีเป็นภาคเอกชน ห้างร้าน สมาคม มูลนิธิ หรือวิสาหกิจชุมชน ให้ใช้สำเนาใบรับรองนิติบุคคล หรือใบจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกให้
 • กรณีเป็นมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐ ให้แนบสำเนาหน้าแรกของ พ.ร.บ. หรือเอกสารคำสั่งจัดตั้งหน่วยงานที่มีชื่อของหน่วยงาน
 1. โปรดจัดทำหนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่สื่อถึงความร่วมมือกับพื้นที่หรือหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ เช่น บันทึกข้อตกลง (MOU) แบบตอบรับที่แสดงถึงความร่วมมือ เป็นต้น

โปรดส่งเอกสารข้อ 1 ถึงข้อ 3 มายังอีเมล city.social@nia.or.th ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ทั้งนี้ สนช. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเอกสาร สำหรับผู้เสนอโครงการที่ส่งเอกสารมาเกินวันและเวลาที่กำหนด หรือกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์