NIA ร่วมกับ ม.ทักษิณ เปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปี 65

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรมเปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปี 65 โดยมี รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณที่กรุณาให้เกียรติกล่าวต้อนรับและนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area – based) และการส่งเสริม Startup และ SMEs ในพื้นที่ภาคใต้ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)” โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) การชี้แจงภาพรวมของโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และเสวนาบทบาทและนโยบายของหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมในระดับภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม Open Innovation Road Show ครั้งที่ 1/2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจจะพัฒนาและขอรับการสนับสนุนนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการออกบูธของผู้ประกอบการ/ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก NIA อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมโครงการดูรายละเอียดได้ที่ https://social.nia.or.th/2022/sid65s/