SID CMRU ร่วมกับ NIA จัดกิจกรรม “นวัตกรรมเพื่อสังคมที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถฯ และแนวทางการจัดทําข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับทุน”

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำภาคเหนือตอนบน 1 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ NIA จัดกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสังคมที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ต่อยอดและขยายผลสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม และแนวทางการจัดทําข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับทุน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้
ภายในงานมีการบรรยาย “แนวคิดการจัดตั้งหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมและความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม” โดยคุณวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม NIA และ “การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ต่อยอด ขยายตลาดด้วยนวัตกรรมเพื่อสังคม” โดย ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมไปถึงการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่สอดคล้องกับการขอรับการสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรม ซึ่งในงานนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 150 ท่าน ผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ Zoom meeting เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565
สำหรับท่านที่สนใจสมัครเพื่อขอรับทุนพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร: 065-016-1100
Line: @SIDCMRU