ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก”

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (SOCIAL INNOVATION DRIVING UNIT) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก”

ขอเชิญนักวิจัย ผู้ประกอบการ วิสหากิจชุมชน สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 เมษายน 2565

คุณสมบัติ

  • ชุมชนและนักวิจัย จับคู่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
  • คณาจารย์/นักวิจัย/ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มโอทอป ที่มุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรม
  • สามารถเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ ของการจัดกิจกรรมอบรม (หลังผ่านการคัดเลือก SidUP-Isan-South จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ)
  • มีความรู้ความเข้าใจในการร่วมกิจกรรม และทำให้เกิดผลลัพธ์ของโครงการในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย
  • ชุมชนควรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการอบรมออนไลน์

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

สนับสนุนผลงานละ ไม่เกิน 300,000 บาท

ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.SidUP-IS.ssru.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ โทร. 02-160-1343 ต่อ 14 และ 085-911-2109
นายอนุพันธ์ สุทธิมาร โทร. 02-160-1343 ต่อ 22 และ 084-119-7410
นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ โทร. 02-160-1343 ต่อ 12 และ 083-429-7431