เปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผล โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2566

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย และก่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริม และสนันสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผล ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้เข้าถึงปัญหาตามบริบทของพื้นที่นั้น ก่อให้เกิดเป็น “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2566”

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2565 โดยมีพื้นที่เป้าหมายและโจทย์ปัญหาจากพื้นที่ ดังนี้

ชุมชนสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด

พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ 9 ตำบล ของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่

อำเภอโพนทราย: ตำบลศรีสว่าง
อำเภอปทุมรัตน์: ตำบลขี้เหล็ก ตำบลบัวแดง ตำบลดอกล้ำ ตำบลหนองแคน ตำบลสระบัว ตำบลโนนสง่า ตำบลโพนสูง ตำบลโนนสวรรค์

 1. นวัตกรรมการเกษตรและเกษตรอินทรีย์
 2. นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวหอมมะลิ
 3. นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นถิ่น เช่น จักสาน
 4. การบริหารจัดการน้ำ เช่น ระบบการจัดการน้ำอุปโภค เกษตรกรรม
 5. นวัตกรรมด้านปศุสัตว์ เช่น โคเนื้อ

ชุมชนเมืองลุง จังหวัดพัทลุง

พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ 26 ตำบล ของจังหวัดพัทลุง ได้แก่

อำเภอศรีนครินทร์: ตำบลชุมพล ตำบลบ้านนา ตำบลอ่างทอง ตำบลลำสินธุ์
อำเภอเขาชัยสน: ตำบลเขาชัยสน ตำบลควนขนุน ตำบลจองถนน ตำบลหานโพธิ์ ตำบลโคกม่วง
อำเภอเมือง: ตำบลคูหาสวรรค์ ตำบลเขาเจียก ตำบลท่ามิหรำ ตำบลโคกชะงาย ตำบลนาท่อม ตำบลปรางหมู่ ตำบลท่าแค ตำบลลำปำ ตำบลตำนาน ตำบลควนมะพร้าว ตำบลร่มเมือง ตำบลชัยบุรี ตำบลนาโหนด ตำบลพญาขัน
อำเภอควนขนุน: ตำบลควนขนุน ตำบลโตนดด้วน ตำบลพนางตุง

 1. นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
 2. นวัตกรรมด้านการผลิตสินค้าชุมชน
 3. นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น การแปรรูปสมุนไพร
 4. เกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมยั่งยืน เช่น ผักเหลียงใบใหญ่ สาคูต้น หัวแส้

คุณสมบัติผู้ยื่นผลงานนนวัตกรรมเพื่อสังคม

 1. นิติบุคคล ได้แก่ บริษัท/หจก./วิสาหกิจเริ่มต้น/วิสาหกิจเพื่อสังคม/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/มูลนิธิ
 2. อาจารย์และนักวิจัย
 3. ผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://mis.nia.or.th/

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้ที่  DOWNLOAD