NIA ร่วมกับ มน. และ มูลนิธิอุทกพัฒน์จัดแถลงข่าวเรื่องการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมในวิกฤติ Disruption World และการอบรมหัวข้อนวัตกรรมกับ SE และ SIA

http://narangbatavern.com.au/gaming/ by ·

You may also like...