Author: Chalermpong K

NIA ร่วมกับ มน. และ มูลนิธิอุทกพัฒน์จัดแถลงข่าวเรื่องการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมในวิกฤติ Disruption World และการอบรมหัวข้อนวัตกรรมกับ SE และ SIA