Category: ข่าวสารกิจกรรม

NIA ร่วมกับ ม.กาฬสินธุ์ เบทาโกร และสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือพัฒนาชุมชน

NIA ร่วมกับ มน. และ มูลนิธิอุทกพัฒน์จัดแถลงข่าวเรื่องการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมในวิกฤติ Disruption World และการอบรมหัวข้อนวัตกรรมกับ SE และ SIA

NIA ร่วมกับ มศว. จัดอบรมแผนธุรกิจเพื่อสังคมให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกจากโครงการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม

สนช. ร่วมกับ ม.ทักษิณ จัดกิจกรรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อนำเข้าสู่กิจกรรม Pitching Day”

สนช. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ระยะที่ 2 ร่วมกับ อบต.แม่เหาะ และ ม.ธรรมศาสตร์