นวัตกรรมแบบเปิด

Order Tramadol C.O.D โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมแบบเปิด

ในการดำเนินงานของ สนช. ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมแบบเปิด จะให้ความสำคัญต่อประเด็นการพัฒนาสาขาธุรกิจเพื่อสังคม (social business sectors) ที่สร้างความสามารถทางนวัตกรรมของสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการสร้างธุรกิจนวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเชิงสังคมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม หน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน อันจะมีส่วนผลักดันธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการให้ประโยชน์หรือสาธิตนำร่องผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เพิ่มมูลค่า เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความทั่วถึงและเท่าเทียมกันมากขึ้นในประเด็นนวัตกรรมเชิงสังคม 9 ด้าน คือ 1) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) ด้านความเชื่อมโยงระหว่าง อาหาร น้ำ และพลังงาน 3) ด้านภาครัฐและการศึกษา 4) ด้านการเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม 5) ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน 6) ด้านความเป็นเมือง 7) ด้านสุขภาพ 8) ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และ 9) ด้านการจัดการภัยพิบัติ ผ่านกลไกการสนับสนุนของ สนช. ที่พัฒนาขึ้นร่วมกับเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมแบบเปิด ในปี 2562 ฝ่ายงานนวัตกรรมเพื่อสังคม จึงกำหนดแผนงาน 4 แผนงานประกอบไปด้วย

enter 1. Order Tramadol From Uk Social Innovation Driving Unit – SID หรือ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อเป็นการสร้าง นวัตกรด้านสังคมและกิจการเพื่อสังคมร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย มูลนิธิ และสมาคมต่างๆ โดยมุ่งเสริมสมรรถนะ ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถ โดยให้การสนับสนุนด้านการให้คำปรึกษาทั้งด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการจัดการ เชื่อมโยงองค์ความรู้ พร้อมทั้งกิจกรรมเสริมความเข้มแข็ง รวมถึงพัฒนาแนวคิดสู่ต้นแบบหรือโครงการนำร่องเพื่อทดลองและปรับปรุง ตลอดจนพัฒนาแนวคิด จนเกิดความมั่นใจ สามารถจัดตั้งกิจการเพื่อสังคม และยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ดูเพิ่ม >> ช่องทางการติดต่อ SID

Online Tramadol Cod Overnight 2. Social Innovation Network ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมแบบเปิด ในปีนี้ โครงการเด่นก็คือโครงการ Tramadol Buy Cod “ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research & Innovation fund for Small scale Enterprise, RISE)” ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนภายใต้ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม กิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจเริ่มต้น และนักวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม” ระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ดูเพิ่ม >> รายละเอียดทุน RISE

ดูเพิ่ม >> ยื่นข้อเสนอโครงการทุน RISE

Tramadol Online Sweden 3. Social Innovation Project  เป็นการสนับสนุนเงินทุนสำหรับธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบเงินให้เปล่า

http://caligemhealth.com.au/?author=2 คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ

  1. นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละ 51 ของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
  2. โครงการไม่ได้รับการสนันสนุนจากหน่วยงานอื่น เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนจากที่ขอรับการสนับสนุน
  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาในคดีแพ่ง ผู้ต้องโทษในคดีอาญา ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ หรือไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

go to site การยื่นข้อเสนอโครงการ

ดูเพิ่ม >> ลงทะเบียน

go รูปแบบเงินสนับสนุนโครงการ

follow site 4.  follow Social Innovation Monitoring ในปี 2562 นี้ สนช. ให้ความสำคัญกับการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) ซึ่งเป็นเครื่องมือและกระบวนการสำคัญที่จะต้องทำในกิจการหรือโครงการเพื่อสังคมที่ประกอบด้วยกระบวนการวิเคราะห์ การตรวจวัดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบตามกิจกรรมและแผนการดำเนินงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น ที่ทำให้สามารถช่วยในการวางแผน การติดตามผลการทำงาน และการประเมินผลให้เป็นรูปธรรมที่เพื่อสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) หรือคนภายนอกองค์กรได้รับรู้