เนื้อหาข่าวสาร (Post)

ข่าวสาร (Card: 6 คอลัมน์)

ข่าวสาร (Card: 5 คอลัมน์)

ข่าวสาร (List: 3 คอลัมน์)

แสดงแบบ Card+Excerpt

ระบบสายตรวจอัจฉริยะ : 24 HI-CARE CENTER

เมื่อการป้องปรามปัญหาด้านอาชญากรรมและโจรกรรมในปัจจุบัน ไม่สามารถรองรับสถานการณ์ได้ทันท่วงที จึงจำต้องนำนวัตกรรมมาแก้ปัญหาความปลอดภัย เพื่อให้ควบคุมเหตุการณ์อย่างรวดเร็วและปลอดภัยต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น

แสดงแบบ List: 2 คอลัมน์ ต่อจากด้านซ้าย (Offset=1)

ข่าวสาร (List: 1 คอลัมน์)