SI101: นวัตกรรมเพื่อสังคมพื้นฐาน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับสถาบัน ChangeFusion ได้พัฒนาหลักสูตรออนไลน์เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อสังคมพื้นฐาน” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้สนใจการสร้างนวัตกรรมทางสังคมในระดับเริ่มต้น โดยผู้สนใจสามารถสมัครเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้เวลาเรียนประมาณ 6 ชั่วโมงด้วยการดูวิดีโอ ทำ Quizz และแบบทดสอบ เมื่อเรียนจบจะได้รับประกาศนียบัตรวิชา SI101: นวัตกรรมเพื่อสังคมพื้นฐาน ผ่านระบบอัตโนมัติทันที