การขอรับการสนับสนุน

โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม

เป็นกลไกให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมแบบให้เปล่า (grant) ในการพัฒนาต้นแบบหรือนำร่องนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความทั่วถึงและเท่าเทียมกันมากขึ้น ซึ่งเงินสนับสนุนสูงสุด 1,500,000 บาท ต่อโครงการ

ขอทุนต้องทำอย่างไร

ลงทะเบียนขอรับการสนับสนุน

ดาวน์โหลดฟอร์มข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม

ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

***อำนาจในการพิจารณาอนุมัติโครงการ เป็นสิทธิของ สนช. แต่เพียงฝ่ายเดียวและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด***

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  • นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

    ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละ 51 ของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

  • ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

    (เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนจากที่ขอรับการสนับสนุน)

  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

    ตามคำพิพากษาในคดีแพ่ง หรือผู้ต้องโทษในคดีอาญา

รูปแบบเงินสนับสนุน