การขอรับการสนับสนุน

โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม

เป็นกลไกให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมแบบให้เปล่า (grant) ในการพัฒนาต้นแบบหรือนำร่องนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความทั่วถึงและเท่าเทียมกันมากขึ้น ซึ่งเงินสนับสนุนสูงสุด 1,500,000 บาท ต่อโครงการ

ขอทุนต้องทำอย่างไร

**อำนาจในการพิจารณาอนุมัติโครงการ เป็นสิทธิของ สนช. แต่เพียงฝ่ายเดียวและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด**

คลิก >> ลงทะเบียนขอรับการสนับสนุน

ดาวน์โหลดฟอร์มข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม

ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมรายสาขา

ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนโครงการหมู่บ้านนวัตกรรม

***ใช้แบบฟอร์มโครงการนวัตกรรมของทางสำนักงานฯ เท่านั้น มิฉะนั้น สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาโครงการ***

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย (บริษัท หจก. มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์) 

  ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละ 51 ของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

 • ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

  (เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนจากที่ขอรับการสนับสนุน)

 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  ตามคำพิพากษาในคดีแพ่ง หรือผู้ต้องโทษในคดีอาญา

รูปแบบเงินสนับสนุน

 • ผู้ผ่านเกณฑ์การสนับสนุนจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการมูลค่าไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการที่สำนักงานฯ
 • การจ่ายเงินเพื่อให้การสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ จะเป็นลักษณะการเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง (reimbursement) ซึ่งผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องออกค่าใช้จ่ายในโครงการแต่ละงวดไปก่อน ตามแผนงาน แล้ว สนช. จะทำการเบิกจ่ายให้เป็นรายงวด
 • กรณีผู้ขอรับทุนเป็นภาคเอกชน จะต้องแสดงค่าใช้จ่าย (In-Cash) ที่เกิดขึ้นหลังจากลงนามสัญญาส่วนของผู้ขอรับทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าโครงการ
 • สนช. ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT)