หน้าหลัก

Strategy
ยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสังคม
Mechanism

กลไกการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคม

Register

ลงทะเบียนขอรับการสนับสนุน

เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม รอบที่ 1 ประจำปี 2563

rx online v id=’3f41457d’>-> เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม แบบเปิด (open innovation) รอบที่ 1 ประจำปี 2563 สำหรับท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนยื่นข้อเสนอได้ที่ ลงทะเบียน และสามารถดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการได้ที่ ข้อเสนอโครงการ ข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 02 – 017 5555 ต่อฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม อีเมล: social@nia.or.th  

ประชาสัมพันธ์

นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Social Innovation)

rx online v id=’3f41457d’>-> อย่างที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาเป็นเครื่องมือหลักในการช่วยให้การประกอบธุรกิจเกิดผลสำเร็จได้ง่ายขึ้น หรือก่อให้เกิดสภาวะที่ธุรกิจคู่แข่งในตลาดถูกทำให้หยุดชะงักในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาอย่างก้าวกระโดด (Digital Disruption) อย่างไรก็ตาม หลักคิดการนำเทคโลยีดิจิทัล มาผนวกรวมกับแนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ยังอยู่ในช่วงระยะเริ่มต้น แต่มีแนวโน้มที่จะถูกนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสังคมต่างๆ มากขึ้นในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งจริงๆ แล้ว “นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” (Digital Social Innovation) ก็คือหลักการในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลด้านต่างๆ อาทิ Internet of Things (IoT) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ (peer to peer)...

ลองมาติดตามไปด้วยกันกับ “ภารกิจพลิกชีวิต…ด้วย…นวัตกรรมพลังงาน”

rx online v id=’3f41457d’>->นวัต วิศวกรหนุ่มผู้เปี่ยมล้นไปด้วยไอเดียและประสบการณ์ด้านนวัตกรรม เตรียมตัวเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในการนำนวัตกรรมไปพัฒนาถิ่นทุรกันดาร แต่แล้ว…เครื่องบินกลับตกกลางทะเล จนต้องไปติดเกาะอยู่กลางทะเลร่วมกับชนเผ่าท้องถิ่นที่สื่อภาษากันไม่รู้เรื่อง งานนี้ “นวัต” จะได้ไปโชว์ฝีมือสร้างสรรค์นวัตกรรมอะไรเจ๋งๆ เพื่อช่วยให้ชาวชนเผ่ามีความเป็นอยู่ทีดีขึ้น ลองมาติดตามไปด้วยกันกับ “ภารกิจพลิกชีวิต…ด้วย…นวัตกรรมพลังงาน” คลิ๊กเพื่ออ่าน  

ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผล สำหรับโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม

rx online v id=’3f41457d’>-> ด้านความเชื่อมโยงระหว่าง น้ำ อาหาร และพลังงาน ซุปเปอร์ตะบันน้ำ เจ้าของผลงาน: นายจีระศักดิ์ ตรีเดช สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ (สอพ.) อีเมล: dewjee9@gmail.com ระบบสูบน้ำแบบขั้นบันไดพลังงานแสงอาทิตย์ เจ้าของผลงาน: นายพงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย อีเมล: pongsawat@eau.ac.th ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับพื้นที่ลาดชัน เจ้าของผลงาน: นายธนิต เมธีนุกูล และ นายอนุชา ริกากรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อีเมล: mth_anit@hotmail.com...

ข่าวสารกิจกรรม

NIA จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องบทบาทและแผนการดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อระดมความคิดเห็นการจัดตั้งหน่วยขับเคลื่อนฯ ประจำภาคเหนือตอนบน 1

rx online v id=’3f41457d’>-> ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม นายวิเชียร สุขสร้อย และฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องบทบาทและแผนการดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อระดมความคิดเห็นการจัดตั้งหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนและสังคม ในการร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมและสร้างความร่วมมือในการบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านสังคม โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ ฯลฯ หน่วยงานภาคเอกชน อาทิ บริษัท เชียงใหม่ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัท ใจบ้าน...

NIA ร่วมกับ ม.กาฬสินธุ์ เบทาโกร และสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือพัฒนาชุมชน

rx online v id=’3f41457d’>-> วันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2562  สนช. ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)  และสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือพัฒนาชุมชนให้ตอบโจทย์ตรงความต้องการของปัญหาชุมชน โดยในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ชุมชนตำบลภูสิงค์ อำเภอสหสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งหมู่บ้านตั้งอยู่ริมเขื่อนลำปาว ทำให้การประกอบอาชีพส่วนใหญ่คือ การหาปลา ซึ่งในปัจจุบันมีปัญหาด้านกฎหมายกับกรมประมงเนื่องจากชาวบ้านใช้อุปกรณ์ที่มีขนาดถี่เกินไป ส่งผลให้ลูกพันธุ์ปลาในเขื่อนลดน้อยลง รวมทั้งการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ยังมีไม่หลากหลายมากนัก และพื้นที่ชุมชนนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร เช่น ผักบุ้ง...

NIA ร่วมกับ ม.บูรพา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม”

rx online v id=’3f41457d’>-> สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit: SID) ประจำภาคตะวันออก จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม สำหรับหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออก” ให้กับผู้ประกอบภาคตะวันออกและผู้ที่สนใจ โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการที่สนใจอยากจะพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมให้เข้าใจในกลไกการสนับสนุน ทั้งจากสำนักงานนวัตกรรมฯ และมหาวิทยาลัยบูรพา ตลอดจนแนะนำแนวทางการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคัมให้กับผู้ประกอบการเพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ จนสามารถได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมฯ ต่อไปในอนาคต