หน้าแรก

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม

บ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถ จนสามารถผลักดันแนวคิดสู่ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม

ดูเพิ่มเติม

โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม

ขอรับการสนับสนุนในการสร้างต้นแบบหรือนำร่องนวัตกรรมเพื่อสังคม

ดูเพิ่มเติม

หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม

ขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมให้สามารถกระจายสู่ชุมชน

ดูเพิ่มเติม

การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจวิธีการประเมินผลงบกำไรขาดทุนทางสังคม

ดูเพิ่มเติม

บทความ

เปิดโลกนวัตกรรม

“มีสิทธิ” แอปพลิเคชันแนะนำสิทธิที่พึงมีแก่แรงงานนอกระบบ

สามารถเข้าใจและเข้าถึงสิทธิ และสวัสดิการทางสังคมจากภาครัฐที่พึงมี ด้วย “มีสิทธิ” แอปพลิเคชัน

>>อ่านต่อ>>

เรียน รู้ รักษ์ ณ วัดโพธิ์

การท่องเที่ยววัดโพธิ์ ยังคงได้รับความนิยมอยู่มากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่การมาเยี่ยมเยือนส่วนมากไม่ได้สนใจถึงประวัติความเป็นมาหรือข้อมูลของสถาปัตยกรรมมากนัก อีกทั้งยังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ความสำคัญของวัดโพธิ์จึงถูกหลงลืมและมองข้ามไป “เรียน รู้ รักษ์ ณ วัดโพธิ์” จึงเกิดขึ้นมาจากจุดนี้

>>อ่านต่อ>>

แพลตฟอร์มวิเคราะห์บุคลิกภาพกับงานที่เหมาะสมด้วย AI

หากกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ อาจจะก่อให้เกิดปัญหาภายในองค์กรได้ในระยะยาวได้ ระบบออนไลน์และเทคโนโลยี AI สามารถช่วยลดอคติในการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครได้เป็นอย่างดี และเหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน

>>อ่านต่อ>>

ระบบความเป็นจริงเสมือน (VR) เพื่อพัฒนาทักษะการเข้าสังคมสำหรับเด็กกลุ่มอาการออทิสซึม

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม VR จึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือและการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กออทิสซึม ไม่ให้ทักษะการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้ต้องถูกชะลอไว้ และขาดการพัฒนาไปในที่สุด

>>อ่านต่อ>>

KruLab – แพลตฟอร์มการพัฒนาครูออนไลน์

ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเข้ามาปรับปรุงรูปแบบการอบรมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนในห้องเรียนของครูให้มีความน่าสนใจ และพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) โดยใช้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสู่การเกิดปรากฏการณ์ มุ่งเน้นให้ครูสามารถสร้างห้องเรียนที่เป็นระบบ Active Learning ได้

>>อ่านต่อ>>

ปิ่นโตร้อยสาย

เมนูชาวบ้าน สู่ catering ให้บริการอาหารคุณภาพจากวัตถุดิบในชุมชนมาแปรรูปเป็นอาหารจากครัวเรือน ในรูปแบบของ “ปิ่นโตร้อยสาย” ที่มีมีเมนูที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละปิ่นโตจากแต่ละบ้าน

>>อ่านต่อ>>

ระบบสายตรวจอัจฉริยะ : 24 HI-CARE CENTER

เมื่อการป้องปรามปัญหาด้านอาชญากรรมและโจรกรรมในปัจจุบัน ไม่สามารถรองรับสถานการณ์ได้ทันท่วงที จึงจำต้องนำนวัตกรรมมาแก้ปัญหาความปลอดภัย เพื่อให้ควบคุมเหตุการณ์อย่างรวดเร็วและปลอดภัยต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น

>>อ่านต่อ>>

แยก แลก ลุ้น รางวัลจากขยะ กับ Trash Lucky

แพลตฟอร์มที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแยกขยะโดยมีกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจ ด้วยการลุ้นโชค ซึ่งเป็นการเปลี่ยนขยะเป็นโอกาส โดยมี Concept คือ “แยก แลก ลุ้น”

>>อ่านต่อ>>

ผ้าเขียนเทียนสีธรรมชาติอัตลักษณ์วิถีเผ่าม้ง

การนำนวัตกรรมเข้าไปผสมผสาน กับศิลปะการสร้างลวดลายบนผืนผ้า “ผ้าเขียนเทียน” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มม้งลาย เป็นภูมิปัญญาและศิลปะโบราณดั้งเดิมที่เป็นมรดกตกทอดมาแต่บรรพบุรุษ สร้างเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ชื่อ “Tribal Heart Studio”

>>อ่านต่อ>>