หน้าแรก

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม

บ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถ จนสามารถผลักดันแนวคิดสู่ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม

ดูเพิ่มเติม

โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม

ขอรับการสนับสนุนในการสร้างต้นแบบหรือนำร่องนวัตกรรมเพื่อสังคม

ดูเพิ่มเติม

หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม

ขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมให้สามารถกระจายสู่ชุมชน

ดูเพิ่มเติม

การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจวิธีการประเมินผลงบกำไรขาดทุนทางสังคม

ดูเพิ่มเติม

เปิดโลกนวัตกรรม

กินอร่อย Chef’s Table มื้อนี้ตามใจเชฟ

พ่อครัวและแม่ครัวในชุมชนสามารถนำเสนออาหารมื้อนั้นๆ ให้กับลูกค้าแบบ Chef’s Table  เพื่อเพิ่มรายได้จากสิ่งที่ตนถนัด โดยไม่ต้องเปิดหน้าร้านให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มากจนเกินตัว >>อ่านต่อ>>

ธนาคารปลาซิวแก้ว

เมื่อความต้องการในการบริโภคปลาซิวเพิ่มมากขึ้น แต่ธรรมชาติก็ไม่สามารถขยายพันธุ์ปลาให้เพียงพอต่อความต้องการในการบริโภคของมนุษย์ได้ จึงก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมธนาคารปลาซิวแก้วขึ้น >>อ่านต่อ>>

แพลตฟอร์มช่างเย็บ

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนั้นทำให้ทุกสิ่งเปลี่ยนไป ทำให้ต้องปรับตัว ก่อเกิดแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมอาชีพช่างเย็บผ้า สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และรักษาวัฒนธรรม และศิลปกรรมของสิ่งทอที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งถือเป็นรากเหง้าที่ถูกสืบต่อกันมา คงอยู่เพื่อเป็นมรดกทางภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นใหม่ >>อ่านต่อ>>

ปิ่นโตร้อยสาย

เมนูชาวบ้าน สู่ catering ให้บริการอาหารคุณภาพจากวัตถุดิบในชุมชนมาแปรรูปเป็นอาหารจากครัวเรือน ในรูปแบบของ “ปิ่นโตร้อยสาย” ที่มีมีเมนูที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละปิ่นโตจากแต่ละบ้าน  >>อ่านต่อ>>

ขยะอินทรีย์สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กชาติพันธุ์

ขยะอินทรีย์ สำหรับครัวเรือนอาจเป็นแค่เศษอาหารที่ทิ้งลงถังขยะส่งกลิ่นเน่าเหม็น แต่ในศูนย์การเรียนรู้เยาวชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ต่อยอดและสร้างมูลค่าที่สามารถนำไปผลิตอาหารเลี้ยงปากท้องให้กับเด็กชาวอาข่ากว่า 50 ชีวิต  >>อ่านตัว>>

ไบค์จอย จักรยานไฟฟ้านำเที่ยวชุมชน

นวัตกรรมที่นำจักรยานมาดัดแปลงและติดตั้งมอเตอร์เป็นจักรยานไฟฟ้า และระบบผู้ช่วยนำทาง เข้ามาช่วยเหลือและยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงวิถีชุมชนจากคนในชุมชนที่มีวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่โบราณ โบราณสถานและโบราณวัตถุที่ยังคงเอกลักษณ์  >>อ่านตัว>>

ผ้าเขียนเทียนสีธรรมชาติอัตลักษณ์วิถีเผ่าม้ง

การนำนวัตกรรมเข้าไปผสมผสาน กับศิลปะการสร้างลวดลายบนผืนผ้า “ผ้าเขียนเทียน” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มม้งลาย เป็นภูมิปัญญาและศิลปะโบราณดั้งเดิมที่เป็นมรดกตกทอดมาแต่บรรพบุรุษ สร้างเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ชื่อ “Tribal Heart Studio”  >>อ่านต่อ>>

“หัวป่า” เมนูอาหารพื้นถิ่นสู่เมืองหลวง

ออกแบบเมนูอาหารเฉพาะถิ่น หรือหาทานได้ยาก ให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์พร้อมทาน โดยใช้วัตถุดิบที่ชุมชนมี มาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นการอนุรักษ์อาหารพื้นถิ่นให้สามารถส่งต่อถึงคนรุ่นใหม่ได้ โดยที่ไม่ถูกลืมเลือน และช่วยเหลือให้คนในชุมชนได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น  >>อ่านต่อ>>

แอปพลิเคชันเพื่อเล่นเสียงบรรยายภาพสำหรับคนตาบอด

เทคโนโลยีไม่ได้เข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการดำเนินชีวิตของคนปกติได้เท่านั้น แต่ยังเพิ่มโอกาสให้กับหลายฝ่ายที่ “ขาด” มายืนอยู่ร่วมกับคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน >>อ่านต่อ>>