หน้าแรก

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม

บ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถ จนสามารถผลักดันแนวคิดสู่ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม

ดูเพิ่มเติม

โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม

ขอรับการสนับสนุนในการสร้างต้นแบบหรือนำร่องนวัตกรรมเพื่อสังคม

ดูเพิ่มเติม

หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม

ขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมให้สามารถกระจายสู่ชุมชน

ดูเพิ่มเติม

การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจวิธีการประเมินผลงบกำไรขาดทุนทางสังคม

ดูเพิ่มเติม

เปิดโลกนวัตกรรม

เครื่องแปรรูปขยะเศษอาหาร ให้กลายเป็นดิน

ขยะเศษอาหารมีปริมาณสูงถึงร้อยละ 62 โดยประชากร 1 คน สร้างขยะเศษอาหารเกือบ 1 กก.ต่อวัน ด้วยเหตุนี้ เครื่องแปรรูปขยะเศษอาหารให้กลายเป็นดินคุณภาพดีเกิดขึ้นจากโจทย์ดังกล่าว  >>>>

ไข่ไก่อินทรีย์

วิถีอินทรีย์ คือ วิถีที่ไม่ขัดต่อธรรมชาติ หากต้องการให้ไก่แข็งแรง ให้ไข่คุณภาพดี เราจำเป็นต้องให้ไก่ได้เดิน ได้คุ้ยเขี่ยตามธรรมชาติของมัน >>>>

ออนไลน์แพลตฟอร์มสำหรับฝึกอบรมและพัฒนาครู

การทำให้ประเทศก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และศตวรรษที่ 21 ที่ยั่งยืนอย่างเต็มตัว คือการสร้างคนดี คนเก่ง  และคนที่มีชีวิตอยู่ในศตวรรษต่อไปได้อย่างปรกติสุข ซึ่งคุณครูเป็นคนที่สำคัญที่สุดในการสร้างเด็กและเยาวชนของประเทศไปสู่จุดนั้น >>>>

แอปพลิเคชันระบบเชื่อมโยงบริการผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและพึ่งพาตัวเองได้

ความชราเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ แต่สามารถเรียนรู้ที่จะหาความสุข ไม่ยอมให้ความเหงามาทำร้าย เปลี่ยนทุกวันให้สนุก มีคุณค่า และพึ่งพาตัวเองได้ >>>>

แพลตฟอร์มนำเที่ยววิถีชุมชน

ใช้ความคิดสร้างสรรค์ปรับเปลี่ยนชุมชนที่กำลังจะสูญหายไปตาม กาลเวลาให้เป็น ‘แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่’ ควบคู่ไปกับการร่วมมือกันสร้าง สรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อยอดจากของดีในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสู่สังคมที่ดีขึ้น >>>>

แอปพลิเคชันเพื่อเล่นเสียงบรรยายภาพสำหรับคนตาบอด

เทคโนโลยีไม่ได้เข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการดำเนินชีวิตของคนปกติได้เท่านั้น แต่ยังเพิ่มโอกาสให้กับหลายฝ่ายที่ “ขาด” มายืนอยู่ร่วมกับคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน >>>>