NIA ร่วมกับ มทร.อีสาน ร่วมจัดกิจกรรมแถลงผลการดำเนินงาน SID เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมจัดกิจกรรมแถลงผลการดำเนินงาน หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ในการผลักดัน “ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมพร้อมใช้ สู่การนำไปแก้ไขปัญหาของพื้นที่ชุมชนได้จริง” เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมแคนทารี จังหวัดนครราชสีมา
.
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม และรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรมแถลงผลการดำเนินงาน “หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” ภายในงานได้มีนิทรรศการผลงานนวัตกรรมที่ได้ขยายผล และการเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” และ หัวข้อ “สะท้อนความสำเร็จ นวัตกรสู่ผู้นำนวัตกรรมไปใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่” โดยแสดงถึงมุมมองของหน่วยงานและชุมชนที่มีส่วนร่วมในการผลักดัน นวัตกรรมพร้อมใช้ที่พร้อมตอบโจทย์ปัญหาและตรงตามความต้องการของชุมชน อันจะนำไปสู่โมเดลการแก้ปัญหาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
.