CK

ไบค์จอย จักรยานไฟฟ้านำเที่ยวชุมชน

ไบค์จอย คือนวัตกรรมที่นำจักรยานมาดัดแปลงและติดตั้งมอเตอร์เป็นจักรยานไฟฟ้า และระบบผู้ช่วยนำทาง เข้ามาช่วยเหลือและยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงวิถีชุมชนจากคนในชุมชนที่มีวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่โบราณ โบราณสถานและโบราณวัตถุที่ยังคงเอกลักษณ์

“หัวป่า” เมนูอาหารพื้นถิ่นสู่เมืองหลวง

ออกแบบเมนูอาหารเฉพาะถิ่น หรือหาทานได้ยาก ให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์พร้อมทาน โดยใช้วัตถุดิบที่ชุมชนมี มาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นการอนุรักษ์อาหารพื้นถิ่นให้สามารถส่งต่อถึงคนรุ่นใหม่ได้ โดยที่ไม่ถูกลืมเลือน และช่วยเหลือให้คนในชุมชนได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

1 2 3 22