CK

แพลตฟอร์มวิเคราะห์บุคลิกภาพกับงานที่เหมาะสมด้วย AI

หากกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ อาจจะก่อให้เกิดปัญหาภายในองค์กรได้ในระยะยาวได้ ระบบออนไลน์และเทคโนโลยี AI สามารถช่วยลดอคติในการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครได้เป็นอย่างดี และเหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน

1 2 3 25