CK

KruLab – แพลตฟอร์มการพัฒนาครูออนไลน์เพื่อจัดการการเรียนรู้และแนะแนวทางการศึกษาแห่งอนาคต

ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเข้ามาปรับปรุงรูปแบบการอบรมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนในห้องเรียนของครูให้มีความน่าสนใจ และพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) โดยใช้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสู่การเกิดปรากฏการณ์ มุ่งเน้นให้ครูสามารถสร้างห้องเรียนที่เป็นระบบ Active Learning ได้

1 2 3 4 25